Tillväxt genom internationalisering

Tillväxt genom internationalisering

Under hösten 2017 förverkligade Viexpo en Finland 100-kampanj. I samband med Finland 100 ”Tillväxt från Skandinavien-underleverantörer som målgrupp” -kampanjen besökte Viexpos experter 100 små och medelstora företag i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. De deltagande företagen representerade flera olika branscher.

Företagsbesöken i Finland 100-kampanjen

Över hälften av de deltagande företagen exporterar produkter och tjänster direkt till utlandsmarknaden, och drygt en fjärdedel idkar export indirekt via huvudmän eller kunder. Mest export riktades mot Sverige samt Norge, Stor Britannien, Tyskland, Ryssland och Polen. Flera av de deltagande företagen exporterar även till marknader i Asien, Amerika och Baltikum. Dessa marknader kom fram också när de eftersträvade marknaderna för exporten diskuterades.

Under företagsbesöken diskuterades även utmaningar och hot inom internationaliseringen och exporten i detalj. De små och medelstora företagen upplever utmaningar särskilt när det gäller företagets storlek och knappa personresurser, begränsningar i produktionskapaciteten samt brist på utrymmen och tid. Dessutom upplever de små och medelstora företagen det något utmanande att hitta utländska kunder och rätta samarbetsparter.

Brister i språkfärdigheter och marknadsföringskunnande ökar tröskeln för flera små och medelstora företag. Höga logistikkostnader, priskonkurrens samt kvalitetskraven för sin del skapar tryck att klara sig bland de stora internationella företagen. I diskussionerna lyftes fram som utmaningar även det avlägsna läget, patent- och immaterialrätter, beroendeskap av en klient, saknaden av kundreferenser samt den instabilitet som drabbar flera branscher och säsongsväxlingar.

Som särskilda hot upplevdes problem i underleverantörens verksamhet, brist på kompetent arbetskraft eller efterföljare samt att kunskapen koncentreras hos en person. Flera av de deltagande små och medelstora företagen berättade att kunderna är känsliga för stigande priser och förutsätter allt kortare leveranstider. De små och medelstora företagen var också bekymrade över ekonomisk nedgång, byråkrati och utmaningar i att få finansiering samt förändringar i lagar och beslut om investeringsstöd. Liten vinst och dyrt material, kopiering och produktionens omlokalisering utomlands hotar speciellt de små och medelstora företag som arbetar inom produktion och bearbetning.

Hjälp behövs för att söka och kontakta kunder, samarbetsparter och distributionsnätverk. Speciellt när export planeras och påbörjas, är det nödvändigt att kartlägga konkurrensen, utreda prisnivån samt andra krav på verksamheten. Många av de deltagande små och medelstora företagen anser sig också behöva hjälp i att utreda potentiella stödmöjligheter, i internationell marknadsföring, i nätverksskapande och i språkfrågor.

Resultat av EK:s företagsundersökning

Även PK-Pulssi 2017, som genomfördes av Finlands näringsliv EK, hade som mål att reda ut de små och medelstora arbetsgivarnas uppskattning av efterfrågan, arbetsplatser, investeringar och exporthandeln. Enkätundersökningen förverkligades i december 2017 och den besvarades av 517 små och medelstora företag, av vilka 221 verkade på den internationella marknaden eller planerade internationalisering. Behovet av tjänster betonas i synnerhet i början och i tillväxtskedet av internationaliseringsprocessen.

Ca tre fjärdedelar av företagen hade utnyttjat Team Finlands tjänster och trodde att det finns behov för Team Finlands tjänster, även om de ännu inte själva utnyttjat dem. Undersökningen visar att de flesta företagen som för utlandshandel anser att det är viktigt att Team Finlands tjänster nås via en kontakt.

Det framgår också ur undersökningen att mest önskas sakkunnighjälp på plats i Sverige, Ryssland, Tyskland, Kina och Norge. Hälften av företagen anser att nätverken inom närområden, d.v.s. i Europa och Norden, skall förstärkas. Betydelsen av utlandsnätverk betonas särskilt i början och i tillväxtskedet av internationaliseringsprocessen. Enligt undersökningen behöver de små och medelstora företagen stöd främst med marknadsföring och försäljning samt med att anknyta till de internationella företagsnätverken.

Evenemanget Finland 100 – tillväxt via internationalisering

Kampanjen avslutades med evenemanget Finland 100 – tillväxt via internationalisering, som arrangerades 12. december i Jakobstad. Evenemanget samlade företagare, experter, studerande och huvudmän för att tillsammans diskutera internationaliseringens utmaningar och framgångsfaktorer.

Under evenemanget fick vi höra väckande och inspirerande tal om framgångsfaktorer av direktör John Nyfors från Wärtsilä Marina Solutions Joint Ventures, och verkställande direktör Sven Grankulla från STH-Steel. Våra hedersgäster bergsråd Matti Sundberg och professor Tanja Leppäaho från Villmanstrands tekniska universitet inspirerade oss alla och utmanade oss att tillsammans utvecklas i den internationella marknadsföringen och att lyckas på den nordiska marknaden.

Viexpo presenterade resultaten från Finland 100-kampanjen, vilket ledde till att de uppkomna utmaningarna diskuterades ännu kring kaffeborden med inledningar av de sakkunniga.

Efter presentationen av fortsatta åtgärder och resultaten av diskussionerna, belönades ännu exportambassadörerna för 2017 och en årlig tradition av exportambassadörer startades. Finlands 100 års jubileumsår till ära lyfte vi fram det årtionden långa arbetet för internationaliseringen av de små och medelstora företagen i Österbotten och uppmärksammade arbetet som förstärker exporten i Finland. Dessutom uppmärksammade vi två exemplariska österbottniska exportföretag.

Exportambassadörerna för år 2017 är Håkan Westermark, Lasse Hautala, Bengt Jansson, Anna-Maja Henriksson, Joakim Strand, Jouko Havunen, Peter Östman och Mats Nylund. Årets exportföretagare och exportföretag är Fredric Tidström, Oy Orapac Ab och Pauli Ojala, Nordautomation Oy.

Viexpo gratulerar exportambassadörerna för år 2017!

Yhteenveto keskeisistä havainnoista- kaavio (c: Elinkeinoelämän keskusliitto)