Exportfärdigheter i skick med Nordic Gateway-projektet!

Exportfärdigheter i skick med Nordic Gateway-projektet!

Nordic Gateway -projektet genomfördes under åren 2015–2019 av Viexpo, Vasek och YA. Projektets målsättning har varit att stöda SMF-företagen inom regionens energikluster, byggbranschen samt övriga branscher i tillväxt, internationalisering och innovation genom kompetenshöjning och kontaktskapande med nya samarbetspartners.

Kompetenshöjningen gäller kunnande inom export, B2B-kontaktskapande och ett nytt sätt att gemensamt samarbeta och bygga nätverk mellan företagen i regionen för att nå nya växande marknader.

Viktiga framgångsfaktorer är förståelse för det skandinaviska språket, affärskulturen och förståelse för hur goda affärsrelationer skapas och upprätthålls.

Projektets konkreta åtgärder har bestått av att höja kompetenserna inom export, B2B- kontaktskapande, försäljning, marknadsföring samt nya sätt att samarbeta och bygga nätverk mellan företagen i regionen för att nå dessa nya växande exportmarknader.

Projektet har ordnat kontaktskapande aktiviteter mot den norska och svenska marknaden. 

Projektet har en egen hemsida, där information finns samlat om åtgärderna som genomförts under projekttiden, www.nordicgateway.fi. Sammanlagt 98 företag har deltagit i projektets åtgärder.

Åtgärderna under projekttiden har bestått av kompetenshöjning via föreläsningar och framförallt genom övningar inom bl.a. pitchning, affärskultur, affärsrelationer, branding, förhandlingsteknik, avtalsskolning, informationsskolningar inom moms- och tullregler, expertföreläsningar med norska föreläsare om olje- och gasbranschens möjligheter, kontaktskapande resor till målmarknaderna för företag, pop-up-kontor i Norge för österbottniska företag och businessdelegationsbesök från Norge i Österbotten.

Pop-up-kontoren ordnades i Stavanger och Bergen med ett flertal deltagande företag från Österbotten. Under Energy Week i Vasa har projektet erbjudit ett norskt tema under veckan, under hela projekttiden. T.ex. har projektet bjudit in Norges ambassadör samt Finlands honorärkonsuler i Norge till Vasa för att träffa österbottniska företag under Energy Week.

De norska experterna som besökt Österbotten har i utöver föreläsningarna också träffat österbottniska företag och fått skapa direkta kontakter till dem. Dessa kontakter har i många fall blivit bestående. Projektet har också samtidigt kunnat erbjuda businessmöjligheter för norska företag i Finland.

Projektteamet har under projekttiden skapat goda kontakter till aktörer och företag i Norge, Danmark och Sverige och förmedlat dessa till österbottniska företag.

Samarbetet med aktörerna fortsätter i olika former, t.ex. med ett konkret samarbete mellan Viexpo, Energy Vaasa och NES (Norwegian Energy Cluster) där målsättningen är att skapa tätt samarbete mellan företag i regionerna. Projektteamet har också skapat ett fungerande samarbete med Finlands honorärkonsulnätverk i Norge samt med Finlands ambassadör i Norge och Norges Ambassadör i Finland.

Företag som deltagit i projektets åtgärder har fått nya kontakter, nätverk, och samarbetspartners. Ett flertal företag har börjat exportera till Norge och Sverige via kontakter som skapats och förmedlats via projektet. Pop-up-kontoren och besök med möten är av ovärderlig vikt när nya affärskontakter skapas, och de bästa och mest givande affärerna skapades i samband med pop-up-kontoren och genom direkta möten och delegationsbesök.

Verksamheten kommer att fortsätta i olika former genom Viexpo och Vasek och deras gemensamma samarbete med de skapade nätverken i Skandinavien. Samarbetet mellan företagen fortsätter och ökar delvis via det fortsatta samarbetet via Viexpo och Vasek mot NES, MDC och Bodö samt det övriga kontaktnätet, men också genom de under projekttiden skapade kontakterna företagen emellan.

Projektets webbsida: https://www.nordicgateway.fi/index.php/sv/

Mera information:
Katja Jankens
+358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi