Med Nordisk kvalitet mot tillväxtmarknaderna: Mellanöstern och Nordafrika

Affärsmöjligheter i Mellanöstern och Nordafrika

 

Nordafrika och Mellanöstern erbjuder företagen enorma marknader, men för tillfället har bara ett fåtal finska företag utnyttjat möjligheterna av de här marknaderna. Det finns dessutom flera finansieringsmöjligheter för export till dessa områden. Viexpo vill med sitt temaår uppmuntra företagen att bekanta sig med dessa marknader och påbörja exporten!

Med Nordisk

kvalitet mot

tillväxtmarknaderna:

Under året 2018 kommer vi att lyfta fram särskilt marknaderna i Mellanöstern och Nordafrika och de affärsmöjligheter för de finska företagen som de erbjuder. Vi berättat vilka sektorer som satsas på, var det just nu finns efterfrågan och vad det är bra att ta hänsyn till, när man vill göra affärer på marknaderna i Mellanöstern och Nordafrika. Vi samarbetar med bl.a. Utrikesministeriet och ambassader, samt med Business Finland.

 

Under temaåret arrangerar vi bl.a. ambassadbesök i samarbete med Utrikesministeriet. I samband med besöken arrangerar vi företagen tillfällen där ambassadörerna berättar om aktuella ärenden i de länder där de tjänstgör, och företagen som redan fungerar på marknadsområdet berättar om sina erfarenheter. Vi utvecklar konceptet för ambassadörbesöken så att de intresserade företagen får just den information som de behöver, och hjälper företagen framåt på vägen mot de nya marknaderna.

 

Därtill informerar vi om kommande Business Finland -resor till dessa områden, där man lär känna målmarknaderna tillsammans med experter. Vi arrangerar också mässresor till aktuella mässor tillsammans med våra partners.

Åtgärder och mål:

Temaåret har en paraplyfunktion som samlar flera olika evenemang, initiativ och kampanj särskilt i de österbottniska landskapen. Viexpos hela servicepaket står till företagens förfogande. Bl.a. med hjälp av en marknadsanalys kartlägger man sådan information om konkurrenter, produkter, distributionskanaler och övriga påverkningsmöjligheter som ett företag med internationaliseringsplaner behöver för att kunna utarbeta en strategi för marknaden.

 

Temaåret Nordafrika och Mellanöstern länkas nära samman med den riksomfattande kompetenshuben, NordicHub, som koordineras av Viexpo och som specialiserar sig på nordisk affärsverksamhet. Nordiskt kunnande och kvalitet är vår konkurrensstyrka på tillväxtmarknaderna och vi satsar på dessa. Målet är att utnyttja samarbetets kraft och bygga verksamhet för att öka de små och medelstora företagens helhetsexportlösningar från Skandinavien ut till världen.

 

Temaåret syftar till att informera, ge konkret hjälp och råd samt att uppmuntra företagen att sikta till dessa tillväxtmarknader. Vi skräddarsyr en plan för affärs- och finansieringsmöjligheter samt Business Finland -resor skilt för alla intresserade företag. Kontakta oss om dessa marknader intresserar er!

Market

Opportunities

-tjänsten

Här hittar du säljleads och affärsmöjligheter runt om i världen. Du kan söka enligt industri eller geografiskt område.

 

Team Finland Market Opportunities https://www.marketopportunities.fi/

Team Finland –

exportfrämjande

resor

De besök som nätverket Team Finland gör till olika mål länder är avsedda för alla företag, oberoende storlek, som planerar internationalisering. Information om besöksmålen och -tider finner du

på finska: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/kansainvalisty-ja-kasva/team-finland-vierailut/

 

på engelska: https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/go-to-market/team-finland-visits/

 

Specialtema för året 2018: Livsmedelsbranchen

Årets temabransch under 2018 är livsmedelsbranschen. I början av året arrangerade vi tillsammans med Evira en livsmedelsexportforum och under året kommer vi att starta acceleratorverksamhet för livsmedelsexporten och besöka minst 50 företag inom livsmedelsbranschen!

Livsmedelsexport ger nya möjligheter

I Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten finns en omfattande primärproduktion och ett stort antal små och medelstora företag i livsmedelsbranschen. Dessutom har regionen starka multinationella exportföretag i branschen.

 

Med sitt temaår för livsmedelsbranschen vill Viexpo sporra företag av olika storlek till att bättre utnyttja de möjligheter som livsmedelsexporten erbjuder. Dessutom vill Viexpo vara med och utveckla det gränsöverskridande samarbetet mellan livsmedelsbranschen och andra branscher, vilket inkluderar cirkulär ekonomi och digitalisering.

 

Målsättningen för temaåret är att livsmedelsexporten från de österbottniska landskapen ska stärkas och bli mångsidigare. För att nå detta mål ordnade Viexpo ett livsmedelsforum i samarbete med Evira i början av året och samarbetar med Profict Partners, SeAMK och Vasa universitet om att grunda en accelerator för livsmedelsexport. Därtill besöker Viexpo minst 50 företag inom livsmedelsbranschen i tre österbottniska landskap under året.

 

Under temaåret behandlas också Finlands samt målmarknadernas lagstiftning och bestämmelser om livsmedelsexport och därtill utvecklar vi marknadsföringen och kommunikationen tillsammans.