Tillväxt till exporten genom samarbete?

Tillväxt till exporten genom samarbete?

Lauri Laaksonen, Viexpo

Finska företags exportutsikter och -potential har varit starkt framme på olika forum. Jag vill här lyfta fram några olika evenemang, som jag deltog i och som fick mig att fundera på finska företags exportmöjligheter och utnyttjandet av dem.

I början av året talades det mycket i media om bland annat hur man i Norden, och framför allt dess norra delar, gör enorma investeringar, som erbjuder affärsmöjligheter för finska företag. Även på andra håll i Europa sker det intressanta saker. Till exempel deltog jag nyligen i ett evenemang där blickarna vändes mot landet som är bekant för oss som turistmål, men som ofta glöms bort i diskussioner om affärsverksamhet; nämligen Italien.

Visste du att Italien är en av de stora mottagarna av EU:s återhämtningsfinansiering (RRF)? Även om dessa pengar tillfälligt åker till EU:s södra delar, så behöver de inte nödvändigtvis bli kvar vid Medelhavets stränder. De ser ut att finnas ett stort behov för sådana produkt- och tjänsteinnovationer samt kunnande, som finns i Finland. Man får inte heller glömma att det förutom offentliga upphandlingar även görs privata investeringar i landet. Under evenemanget lyftes speciellt smart mobilitet (trafikmedel, logistik, hamnar osv.) och cirkulär ekonomi fram, men mer generellt kan man konstatera att det inom olika branscher finns möjligheter kopplade till främjandet av den gröna omställningen. Och dessa investeringar är inte begränsade till enbart Norden, Italien eller Europa.

Det finns alltså möjligheter, men hur tar man vara på dem, framför allt när det är frågan om större behov?

Ungefär en månad sedan, i slutet av augusti, arrangerades Wasa Future Festival med många intressanta sessioner. Ur exportens synvinkel skulle ja vilja lyfta fram särskilt EnergySampo, i vilken sju internationellt verksamma företag är med i. Deras målsättning är att dela med sig av toppkunnande och tillsammans utveckla innovativa systemlösningar, med andra ord sagt ”leveranspaket på systemnivå för olika lösningar för grön energiomställning”1. Det ser ut som om man kunde tala om nästa förädlingsgrad, som man hoppas ska ge konkurrensfördel på exportmarknaden. Först råvaran, sedan produkten, tjänsten och nu en systemisk helhetslösning.

Det är oundvikligen något mycket intressant som man har att göra med här. Tanken om att aktörer som kompletterar varandra väl samarbetar tätt kring ett specifikt tema, behov, en utmaning, målsättning osv. för att skapa en möjlighet till en ny konkurrensfördel är inspirerande. Man hoppar bort från den traditionella konkurrenssituationen på enskilda produkters eller tjänsters nivå genom att skapa en paraplylik helhetslösning, som innehåller flera produkter och tjänster.

Kunde alltså ett sådant här sätt att tänka och agera vara en lösning med vars hjälp man kunde få ökning i den finska exporten?

När det kommer till finska exportföretag talar man ofta om den höga kostnadsnivån och de utmaningar som den för med sig. Man kunde tänka sig att en högra förädlingsgrad skulle minska på prisets betydelse åtminstone inom prissensitiva branscher. Och i själva verket, när man lägger hela systemet i skick på en gång i stället för att göra flera enskilda åtgärder, så kan den slutliga prislappen vara lägre i den större helhetsinvesteringen. Dessutom kan man anta att moderna helhetslösningar för med sig besparingar i användningen och uppdaterar allt på en gång till den nivå som krävs.

Samtidigt kan man ju dock fråga sig ifall det är nödvändigt eller även möjligt att sträva efter systemiska helhetslösningar inom alla branscher?

Jag skulle säga att den viktigaste lärdomen finns i styrkan av samarbete. Samarbete som bär frukt föds när de rätta aktörerna interagerar framgångsrikt. I främjandet av detta har kluster ofta en viktig roll. Kluster samlar ihop företagare och företag, offentliga sektorns aktörer, universitet, högskolor och forskningsinstitut, samt finansiärer kring ett visst tema2. Ett kluster som leds och fungerar bra främjar interaktion och samskapande/-arbete mellan dessa aktörer, och därmed skapar förutsättningar för bland annat uppkomsten av innovationer och förstärkandet av konkurrenskraften.

Till exempel så hittar man EnergyVaasa klustret bakom EnergySampo. I klustret har man redan under en längre tid vant sig vid att jobba tätt tillsammans och dess verksamhet har letts förtjänstfullt3. I ett NordicHub webbinarium4 under våren gav företag från Photonics Finland klustret exempel på fördelar som de ansåg sig ha fått från klusterverksamheten. Bland annat det att man hittat kompletterande kunnande, underleverantörer och kunder lyftes fram. Dessutom ansåg man att lättheten i att delta i mässor då man har sammonter samt en stark vi-anda var viktiga fördelar. I Danmark har man fått fram att företag som är med i kluster bland annat skapar innovationer fyra gånger mer troligt samt har högre produktivitet än företag som inte är med i kluster. Dessutom ser det ut som att SMF-företag som är med i kluster är mer aktiva internationellt5.

Klusterverksamheten representerar ett bredare perspektiv för hur man kan skapa en miljö som stärker möjligheterna att få fart på exporten. Om man sedan zoomar in på enskilda åtgärder i företagens vardag, så ser man att samarbetet ofta har en nyckelroll även där. Sedan jag började jobba på Viexpo har jag fått bekanta mig med flera företagare och företagsrepresentanter, som deltagit i exportprojekt för företagsgrupper. En gemensam nämnare som framkommit i deras tal har varit tacksamhet över hur mycket hjälp och stöd de fått och fortfarandet får av andra i gruppen. Detta ”skyddsnätverk” fortsätter sin verksamhet även efter projektet.

För att kunna framgångsrikt ta vara på de exportmöjligheter som finns ute i världen krävs det att många saker lyckas och att företaget är färdigt att satsa på exportaktiviteterna. De att man slår sig tillsammans, delar information till varandra, utvecklar gemensamt utbud och så vidare hjälper på vägen. Jag hoppas att företag, institutioner och andra aktörer även i fortsättningen strävar till att hitta varandra samt sätten att ta tag i möjligheter tillsammans!

1 Sari Kola blir ansvarig för EnergySampo ekosystemutveckling på Merinova Oy:https://www.merinova.fi/sv/nyheter/lokala-nyheter/sari-kola-vastaamaan-energysampo-ekosysteemi-kehityksesta-merinova-oylla/.

2 Rise of Innovation Superclusters: https://www.strategytools.io/rise-of-innovation-superclusters/.
Det bör noteras att andra termer som används för kluster är bl.a. innovationssuperkluster, innovations-/affärsnätverk/-ekosystem. Det centrala är att det består av dessa aktörer och att verksamheten är organiserad och den leds.

3 Finlands fick guld i klusterledning – Vasas energikluster får landets första Gold Label-certifikat https://www.vasek.fi/vasaregionens-utveckling-ab-vasek/kommunikation/nyheter/finlands-fick-guld-i-klusterledning-vasas-energikluster-far-landets-forsta-gold-label-certifik

4 NordicHub webbinarium – Photonics Finland – Hur bygger man ett framgångsrikt kluster? https://youtu.be/TnBt-KBS2oI

5 NordicHub webbinarium – Den danska vägen till klusterframgång https://www.youtube.com/watch?v=7zpEEQFkS4E / Cluster Excellence Denmark – Værdien af danske klynger https://www.youtube.com/watch?v=R-4AXcEHR50     

Skribenten jobbar på Viexpo som marknadsförings- och kommunikationsspecialist och som NordicHub Manager.