Över 1,6 miljoner euro har kanaliserats till företag via Viexpos tjänster åren 2018-2023

Över 1,6 miljoner euro har kanaliserats till företag via Viexpos tjänster åren 2018-2023

Företagens exportstig är knappast rätlinjig eller likadan för varje företag. Företaget kan inleda sin exportverksamhet genom att bekanta sig med marknaden på plats. Efter detta analyserar man hur det lönar sig att ta in på marknaden, planerar åtgärderna för första året och en budget för dem. Ett annat företag kan åka direkt på den egna branschens internationella mässa antingen på sammonter eller med en egen monter. Med hjälp av de samarbetspartner- och kundkontakter man fått från mässan lyckas man få i gång exporten. En tredje går in för att först göra en marknadsanalys och kontaktsökning, och bekantar sig efter det med själva marknaden och träffar potentiella aktörer under resan.

Det är bra att noter att Viexpos kostnadsfria exportrådgivning omfattar hela exportstigen. Man kan få kostnadsfri exportrådgivning direkt i början av exportstigen, när man ännu planerar exportverksamheten, eller under exportstigen, när man önskar få nya synpunkter eller testa idéer tillsammans med en expert.

Företagets exportstig är individuell

För varje företag formas ändå en egen exportstig, som beskrivs med bilden nedan. I bilden är Viexpos tjänster placerade i en viss ordning på exportstigen, men för få SMF-företag ser exportstigen ut just så här. Viexpos tjänster kan man dock utnyttja oberoende av i vilket skede av exportstigen företaget befinner sig i. De evenemang och utbildningar vi erbjuder lämpar sig lika bra för nybörjare som för erfarna exportföretag. Planerna görs alltid så att man bjuder på något nytt oberoende av hur erfarna exportföretagen är.

Bild 1. Viexpos tjänster under exportstigens olika skeden.

Tjänsterna planeras också utgående från företagets behov och önskemål. Våra internationaliseringsexperter jobbar ute på fältet med företagen och kartlägger samtidigt nya trender och aktualiteter. Tack vare detta är vårt utbud alltid uppdaterad och förutser framtiden.

Långsiktigt arbete medför mervärde

Viexpo har förnyat sina tjänster och fokuserat ännu mera på att besvara de utmaningar som företag upplever i exportstigens olika skeden. Genom förnyelserna har verksamheten planerats alltmer för att aktivera och sporra SMF-företagen att ta sina första exportsteg.

Ett sätt att få företagen att aktivera sig och hitta nya trender har varit omfattande projekt vars finansiering man fått bl.a. från landskapsförbunden eller via NTM-centralen från Europas landsbyggdsfond. Viexpo har på sistone haft fyra sådana här projekt, varav två är ännu i gång. I projekten har man erbjudit företag i österbottniska landskap exportfrämjande innehåll bl.a. genom evenemang och utbildningar, och dessa har varit mycket omtyckta och uppskattade bland företagen. Feedbacken har ständigt varit strålande. Projekten har förverkligats både självständigt och i samarbete med lämpliga partners. I projekten har man även använt sig av lämpliga experter som utbildare och sparrare för företagen. Längden på projekten varierar från ett till tre år. Genom sådana här projekt har det under de senaste fem åren kanaliserats närmare 500 000 euro till företag i österbottniska landskap.

Internationella mässor främjare av synlighet

Internationella mässdeltagande har funnits länge bland Viexpos tjänster. Vissa internationella mässor inom olika branscher har redan formats till must-mässor bland branschens aktörer, och man åker till dem om och om igen även med Viexpo. Man måste delta på dessa mässor ifall man vill vara en stark internationell aktör i den egna branschen.

Genom Viexpo har även en nybörjare, som är intresserad av internationella marknader, lätt att få hela nyttan av en mässas utbud. Viexpos kunnande experter som ansvarar för mässor kan redan på förhand sparra företagen så att man får ut maximala nyttan av mässan. Även mer erfarna mässbesökare har lätt att åka på en mässa med Viexpo. Tjänsten erbjuds som en nyckelfärdig tjänst.

Mässdeltagande erbjuds årligen till 5–8 olika branschers mässor. Flera tiotals företag deltar årligen som mässutställare, t.ex. år 2022 fanns det deltagare från 42 företag. Till Viexpos mässtjänster hör även att man ansöker om Business Finlands Exhibition Explorer -finansiering till deltagande företag, så länge Business Finlands krav fylls. Exhibiton Explorer -finansiering kan man få till och med för 50 % av de accepterade kostnaderna. Under år 2022 ansökte man om finansiering för 25 företag, och det kanaliserades nästan 230 000 euro via Viexpo till företagen, varav nästan 92 000 euro till företag i österbottniska landskap.

Lärdomar av varandra i exportprojekt

En av de nyaste tjänsterna som Viexpo har att erbjuda är koordineringen av exportprojekt för företagsgrupper. Efterfrågan ökar i och med erfarenheter från projekt som lyckats fint. Exportprojekten planeras kring ett visst tema eller en viss målmarknad och man samlar ihop företag för vilka temat eller målmarknaden är aktuell. Initiativen till exportprojekten kommer dock från företagen och Viexpos uppgift blir att planera och koordinera verksamheten samt se till att de rätta och lämpliga företagen är medvetna om planerna. I ett exportprojekt för en företagsgrupp krävs av företaget större satsningar och djupare analys av företagets exportfärdighet samt potential. Det lönar sig att satsa på deltagandet för att man ska få ut totala nyttan av projektet. Företagen i exportprojekten har berömt utöver den professionella projektledningen och dragaren även möjligheten att diskutera med de andra företagen olika lösningar som var och en bestämt sig för. Ofta har dessa jämförelser resulterat i förbättringar i företagens verksamhet även utöver de egentliga projektmålsättningarna. Ömsesidigt lärande ges en stor vikt i exportprojekt för företagsgrupper.

Sedan år 2018 har Viexpo förverkligat 8 exportprojekt för företagsgrupper, och längden på dessa har varierat från ungefär ett år till tre år beroende på exportprojektets mål. 46 olika företag har deltagit, några av företagen har varit med i flera exportprojekt. Genom Viexpos exportprojekt för företagsgrupper har närmare 920 000 euro kanaliserats till företagen, varav cirka 770 000 euro specifikt till företag i österbottniska landskap.

Företagen är utgångspunkten för planeringen

Viexpos team på 10 personer består av ivriga och engagerade proffs inom branschen. Till stöd för företagen i österbottniska landskap och hela Finland finns internationaliseringsexperter genom vars omfattande nätverk vi får reda på de aktuellaste trenderna och intressantaste nyheterna. I företagens feedback betonas som god service internationaliseringsexperternas breda och även personliga erfarenhet i bl.a. exportärenden.

Samma expertis skapar även grunden för planeringen och förverkligandet av tjänsterna. Ingenting görs för tjänsternas eller trendernas skull. Kundföretagens behov och önskemål utgör alltid grunden för planeringen. Där med kan vi erbjuda det som känns aktuellt för företagen samt även något sådant som borde vara aktuellt i verksamheten hos ett företag som planerar eller förverkligar export.

Kundorientering är det första värdet som nämns i Viexpos strategi och det är ingen slump. När vi agerar med företagen på gräsrotsnivå ser vi det som en grundförutsättning för bra samarbete. Genom detta blir kundföretagen även medvetna om vårt pålitliga och öppna verksamhetssätt. Vi gör vårt jobb med våra ansikten och vi önskar att företag är i kontakt med oss, så att vi kan förverkliga vår strategi om att hjälpa företag vidare i alla tillväxtfrågor framför allt genom export och internationalisering.

Positiv inverkan genom att engagera företag

Man får en inblick i den inverkan som vår verksamhet har, när man ser noggrannare på de stöd och den finansiering som kanaliserats till företagen genom vår verksamhet. Genom exportprojekt för företagsgrupper, projekt och mässdeltaganden har det allt som allt sedan år 2018 kanaliserats över 1,6 miljoner euro till företag, varav cirka 1,3 miljoner euro kanaliserats till företag inom österbottniska landskap.

Bild 2. Stöd och finansiering som kanaliserats till företag genom Viexpos verksamhet åren 2018–2023.

Feedbacken ger iver att fortsätta

Monetärt stöd och bistånd hjälper företagen att gå vidare med sina export- och internationaliseringsplaner, och därför strävar Viexpo till att hitta sätt att främja denna process genom sin verksamhet. Ännu större mervärde anser företagen sig ha fått genom samarbetet med andra företag och det ömsesidiga stöd man fått via det. Denna feedback och iver motiverar oss på Viexpo att fortsätta vårt jobb som österbottniska företagens främsta exportfrämjande organisation. Vi har ju faktiskt över 50-års erfarenhet av det.

Skribent Martina Buss