Viexpos jubileumsår var lyckat på flera sätt

Viexpos jubileumsår var lyckat på flera sätt

År 2019 gick det väldigt bra för många exportföretag med tillväxt och genombrott på nya marknader. Ännu i början på 2020 var framtidsutsikterna goda, något som skulle ändras drastiskt på en väldigt kort tid. Coronaviruset har drabbat hela världen och slår hårt mot ekonomin. Det har ändrat förutsättningarna för ett flertal företag totalt och än så länge vet man inte riktigt hur länge krisen kommer att hålla i sig. För Finlands del, som är ett litet land beroende av export, är det otroligt viktigt att de internationella marknaderna öppnar upp och exporten igen börjar dra.

– Den senaste månaden har handlat om att släcka bränder och anpassa sig till den nya situationen. Nu får vi stället börja blicka framåt och planera för framtiden. Vi har klarat av många kriser tidigare och tillsammans kommer vi att klara av även denna.

Företagen har litat på Viexpos internationaliseringstjänster redan i över 50 år. Viexpo är ett företag i andelslagform vars kärnverksamhet är att ge råd och tjänster för företagen inom olika branscher i frågor kring export och internationalisering.

– Vårt team består av åtta internationaliseringsexperter med stark sakkunskap och mångsidig kompetens. Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet om internationalisering. Vi hjälper företag inom olika branscher utgående från deras behov att hitta tillväxt från export och utvidga sin verksamhet ut i världen, berätta Kristian Schrey, Viexpos VD.

Viexpo har under de senaste åren satsat hårt på att utveckla verksamheten i riktning med exportföretagens nutida behov vilket syns väldigt tydligt i verksamhetens statistik för 2019.

– Våra satsningar på kompetenshöjning och utvecklingsarbete har gett resultat. Vi rör oss aktivt ute på fältet och bygger internationella nätverk. Genom ett nära samarbete med våra viktiga exportföretag har vi kunnat finslipa våra koncept för att bättre motsvara dagens behov. Detta är ett arbete vi alltjämt måste fortsätta med eftersom vår omgivning förändras i en rasande takt, säger Kristian.

Under 2019 hade Viexpo nästan 1300 olika företagskontakter och över 700 kundmöten med över 500 företag. Totalt 115 företag har deltagit på mässor eller exportfrämjande resor utomlands med Viexpo. Samtidigt har Viexpo arrangerat 62 olika evenemang med nästan 1600 deltagare. Marknadsundersökningar och konsultation gav över 30 olika uppdrag. Samtidigt har Viexpo koordinerat eller deltagit som partner i 7 olika projekt.

– Vi såg helt klart en ökad efterfrågan på företagsgruppsprojekt. Dessa projekt är ett väldigt bra sätt för företag att söka synergieffekter när de gör satsningar mot nya marknader. Samtidigt är det väldigt kostnadseffektivt, tillägger Kristian.

Viexpo har under sina 50 verksamhetsår byggt upp ett fantastiskt nätverk. Personalen deltar även i otaliga styrgrupper, arbetsgrupper, kommittéer och utskott där företagens export och internationalisering lyfts fram. Strategiska samarbeten har ingåtts för att utöka möjligheter till informationsutbyte. Viexpo har redan länge fungerat som internationaliseringsenhet för Österbottens NTM-central och det fördjupade samarbetet med Team Finland-koordinatorerna i landskapen förstärker ytterligare detta samarbete nationellt. Samarbetet med utvecklingsbolagen har alltid varit viktigt och genom medlemskapet i SEKES har vi också tagit ett nytt steg mot aktivare samarbete på ett nationellt plan. Samarbetet med Företagarna i Finland blev också tätare när Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden på Företagarna i Finland, gjorde inträde i styrelsen.

– Viexpo har en relativt stor styrelse med representanter från olika områden. Förutom viktigt kunskapskapital medför detta även ett otroligt stort nätverk som kommer organisationen och exportföretagen till nytta.

2019 var ur ett ekonomiskt synvinkel ett riktigt bra år för Viexpo. I takt med att uppdragen blivit fler såg vi en rejäl ökning i omsättningen som fördubblades och landade på 743 029€. Verksamhetens övriga intäkter på 537 142€ resulterade i en total omsättning på 1 280 171€. Statsstödet på 360 000€ låg kvar på samma nivå som tidigare år medan vi såg en liten ökning i kommunstöden som inbringade totalt 100 724€.

År 2019 firade Viexpo sina 50 verksamhetsår. Jubileumsfesten hölls i Campus Allegro i Jakobstad och med var över 150 deltagare från olika delar av Finland. Jubileumsåret till ära arrangerades också en penninginsamling, som hade som avsikt att förstärka företagets ekonomiska grund. Penninginsamlingen resulterade i ca 50 000€, vilket möjliggör att vi fortfarande målmedvetet och med långsikt kan hjälpa de finländska företagen att hitta nya exportsatsningar. Tack vare en balanserad verksamhet och en lyckad insamlingskampanj lyckades Viexpo göra ett positivt resultat på 48 078€.            

– Det var viktigt att vi kunde göra ett positivt resultat och stärka upp det egna kapitalet som hade påverkats av förluster under 2017. Vi gjorde upp en strategi för att uppnå dessa mål och har nu lyckats med det helt enligt planen genom målmedvetet arbete. Bokslutet visar helt klart att verksamheten är på rätt väg och nu vilar på en stabil kostnadsstruktur. Personalen förtjänar en enorm eloge för detta och även ett tack bör riktas till styrelsen, avslutar Kristian.

Mera information:

VD Kristian Schrey
+358 50 572 8253
kristian.schrey@viexpo.fi