Historia

VIEXPO – i bräschen för utvecklingen

 

Andelslaget Viexpo (från vienti + export) grundades i januari 1970 som Finlands första regionala exportfrämjande organisation. Det finländska näringslivet utvecklade under 1960-talet allt fler och större kontaktytor mot utlandet, men exportåtgärderna var dock i början koncentrerade till huvudstadsregionen. I Jakobstadsregionen började tankefrön till regional verksamhet gro snabbt i och med att förbindelserna till Sverige höll på att utvecklas i rask takt när Handelsläroverket byggdes ut och färjetrafiken inleddes. Medlemmarna under den första tiden var 31 till antalet.

 

Den bärande tanken var att bygga en permanent utställningshall, som skulle betjäna regionens industri i exportfrågor. Ryggraden i Viexpos verksamhet – Expohallen i Strengbergs cigarrhall öppnades 14.7.1970. Under första delen av 1970-talet deltog i medeltal 100 företag i utställningen. De utställande företagen kunde ha egna montrar eller delta i respektive kommunavdelning. Förutom verksamheten i utställningshallen höll Viexpo flitig kontakt med Finlands handelssekreterare vid ambassaderna utomlands och arrangerade kontaktresor till bl.a. London, Leningrad, Oslo och Stockholm. I mitten av 1970-talet organiserade Viexpo de första mässavdelningarna för regionens företag på mässor utomlands. NOLIA-mässan i Umeå år 1975 lockade 15 deltagande företag och Polaria-mässan i Tromsö följande år hela 45 deltagare. Mittnorden-samarbetet, som körde igång i slutet av 70-talet, kom också att utvecklas till ett omfattande engagemang.

 

Behovet av produktutveckling var enormt i slutet av 1970-talet och Viexpo fick via dåvarande handels- och industriministeriet möjlighet att kanalisera stadsstöd till produktutvecklingstjänster.

 


1980: Viexpo expanderar och söker nya former

 

Viexpo har alltid haft samarbete som ledord. Under 1980-talet etablerade Viexpo i samarbete med de lokala handelskamrarna regionkontor i både Karleby och Vasa samt inrättade en exportkonsulttjänst i Syd-Österbotten. Antalet medlemmar 1980 uppgick till 191 st. Viexpo började också ge ut ett informationsblad om den aktuella verksamheten.

 

År 1982 visade Viexpo sann pionjäranda med att stiga in i dataåldern. Mikrodatorn upprätthöll ett smidigt register över medlemmar och utställare. Registret byggdes på med ”alla producerande företag av betydelse i Österbotten” och med Viexpos kontakter i utlandet.

 

Ett viktigt steg var också det faktum att Viexpo utsågs till Mittnorden-handelskontor för Vasa län. Detta innebar förutom ekonomiskt bidrag från Nordiska Ministerrådet att Viexpo fick fungera som finländsk arrangör i de flesta Mittnorden-projekten. Mässprojekten och de finländska sammontrarna blev en allt viktigare del av Viexpos verksamhet i synnerhet mot slutet av 1980-talet.

 

1990: Nya tag

 

Viexpos verksamhetsområde definierades till att omfatta Österbotten och Mellersta Österbotten. Tack vare ett samarbetsavtal med Finlands Utrikeshandelsförbund fick Viexpo status som exportombudsmannakontor, och när det i slutet av 90-talet grundades TE-centraler fick Viexpo en specialställning i sitt verksamhetsområde. Detta ledde bl.a. till att Viexpo idag fungerar som Österbottens Närings, trafik- och miljöcentrals internationaliseringsenhet.

 

Efter tjugo år avvecklades den permanenta utställningen i cigarrhallen år 1990 i och med att Viexpo flyttade till nya utrymmen på Storgatan i Jakobstad. Efter att järnridån hade fallit ökade intresset för de nya marknaderna i öst. Viexpo deltog i och arrangerade även själv flera viktiga mässprojekt i bl.a. Ryssland och de baltiska länderna.

 

Viexpo provade på något helt nytt när man tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner grundade bolaget Österbottens Patentbyrå Kolster & Viexpo Ab år 1989. Viexpo hade en egen patentombudsman, som gav företagen råd i patent-, varumärkes- och mönsterfrågor både i Finland och utomlands. År 1996 köpte Kolster upp Viexpos andel i bolaget.

 

Under 1990- talet togs två nya verksamhetsformer i bruk: På Fact Finding-resor arrangerade av Viexpo har man sedan slutet av 90-talet samlat värdefull information om marknaden och konkurrenterna och knutit nya kontakter. Exportnätverk (tidigare exportring) är samarbetsprojekt mellan 4-6 företag som kompletterar varandra.  Exportringen styrs av en gemensamt vald expert inom området och branschen ifråga, en samexportchef, och man strävar efter att öppna nya dörrar för företagen på målmarknaden.

 

2000: Branschspecifik verksamhet

 

De snabba förändringarna på den internationella marknaden blev allt mer markanta efter millennieskiftet och Viexpo beslöt i början av 2000-talet att strukturera om sin verksamhet. För att på bästa sätt kunna tillgodose företagens behov gick man in för att arbeta branschspecifikt med t.ex. följande verksamhetsområden: verkstads- och metallbranschen, trä-, bygg- och möbelbranschen, livsmedelsbranschen samt båt- och fordonsbranschen.

 

Asien och Ryssland var två marknader som blev allt viktigare i början av 2000-talet.  År 2004 anställde Viexpo en Asienexpert och samma år startades ett Rysslandsprojekt. Exportnätverken har blivit allt populärare och fått mer betydelse med tiden. Samarbetet mellan företagen och stödet från Viexpo gör tröskeln för internationalisering lägre. Hittills har Viexpo administrerat tiotals exportnätverk med målmarknader runt om hela världen.

 

 

2010: Viexpo i tiden

 

Idag är Viexpo en av Finlands ledande administratörer för samexportprojekt.  Tyngdpunkten för projekten är i Europa och speciellt Skandinavien har under de senaste åren blivit allt mer populär som målmarknad för export för finländska företag.  De för närvarande mest framgångsrika branscherna inom exporten är jord- och skogsbruksbranschen, byggbranschen, livsmedelsbranschen och energibranschen.  Viexpo arrangerar årligen flera möjligheter för finländska företag att delta som utställare i ledande internationella mässevenemang inom olika branscher.

 

Viexpos sakkunniga internationaliseringsexperter sparrar företag och reser tillsammans med dem runt om i världen på bl.a. mässor och marknadsundersökningsresor.

 

Viexpo erbjuder sakkunniga och för företagets behov skräddarsydda språktjänster för företag, samfund och privatpersoner. Vår språktjänst hjälper företag att kommunicera på rätt språk, inom alla delområden i affärslivet.