Vastuullisuudesta kilpailukykyä vientimarkkinoilla

Vastuullisuudesta kilpailukykyä vientimarkkinoilla

Martina Buss, Viexpo

”Vastuullisuusasiat eivät ole vain trendikästä tai markkinointikikka. Ne ovat ratkaiseva tekijä yritysten liikevaihdon kasvattamisessa ja markkina-aseman vahvistamisessa. Työskennellessäni vuosien ajan eri yritysten kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti olen nähnyt, miten jotkut yritykset onnistuvat viestimään vastuullisuustyöstään vakuuttavasti ja fiksusti. Niiden onnistumiset ja tulokset puhuvat puolestaan ja antavat muille yrityksille selkeän signaalin siitä, että tähän työhön kannattaa panostaa.” Triinu Varblane kertoo.

Suomi tarvitsee lisää menestyviä yrityksiä ja vientituloja. Tarvitsemme myös yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä ja esimerkkejä muille yrityksille.

Direktiivin vaikutukset näkyvät jo nyt

Minna Jakobsson
Minna Jakobsson.

EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) tuo vaikutuksia kaikille yrityksille, vaikka se aluksi ensisijaisesti koskee suuryrityksiä vastuullisuuden raportointivelvoitteena. Kuitenkin jo ensi vuonna direktiivin vastuullisuuden raportointivelvollisuuden piiriin kuuluu myös osa pk-yrityksistä.

Pk-yrityksiin direktiivi ja sen vaatimukset tulevat vaikuttamaan nopeamminkin mm. yritysten alihankintaketjujen kautta. OP:n suuryritystutkimuksen (2024) mukaan yli kahdeksankymmentä prosenttia suuryrityksistä kokee painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia. Samalla suuryritykset arvioivat voivatko ne jatkaa yhteistyötä nykyisten alihankkijoiden ja toimittajien kanssa myös tulevaisuudessa.

Sama näyttää jatkuvan, kun yli 53 % suuryrityksistä näkee todennäköisenä, että myös lähitulevaisuudessa alihankkijoita tai toimittajia tullaan vaihtamaan vastuullisuusvelvoitteiden takia. Lisäksi joka toinen suuryritys arvioi joutuvansa pohtimaan myös logistisia palveluita tarjoavia yrityksiä ja kumppanuuksia tästä näkökulmasta. (OP:n suuryritystutkimus 2024.) Vastuullisuudesta kannattaa hakea kilpailuetua, joka jatkossa voi olla pk-yritykselle jopa toiminnan edellytys.

”Tämä on tärkeä viesti pk-yrityksille ja siksi haluammekin kannustaa ja tukea vastuullisuustyötä alueemme pk-yrityksissä, jotta ne olisivat kilpailukykyisempiä myös vientimarkkinoilla”, Minna Jakobsson kertoo.

Mikä motivoi vastuullisuustyöhön?

Muutamassa vuodessa yritysten tulee vuosittain huomioida liiketoimintansa sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ja raportoida niistä. Samoin kestävyysteemojen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan tulee arvioida ja raportoida.

OP:n tutkimuksen (2024) mukaan suuryritykset kertovat vastuullisuustyönsä tärkeimpien syiden olevan:

1. Täyttää asiakkaidemme toiveet
2. Vahvistaa liiketoimintaa
3. Täyttää meille säädetyt velvoitteet

Huomio kiinnittyy siihen, että asiakkaiden toiveet ja odotukset ovat ensisijainen syy yritysten vastuullisuustyöhön. Tämän jälkeen tärkeää on vahvistaa yrityksen liiketoimintaa ja vasta kolmantena mainitaan velvollisuudet ja niihin vastaaminen. PK-vastuullisuusbarometriin (2023) vastanneiden 10–250 hengen yritysten motiivit noudattelevat suuryritysten motiiveja asiakkaiden odotusten osalta. Tosin ne ovat vasta toisella sijalla, kun vastuullisen toiminnan ensisijaisena motiivina on organisaation arvot. PK-vastuullisuusbarometrin (2023) mukaan suurin osa pk-yrityksistä arvioi, että vastuullisuus on oman liiketoiminnan kannalta merkittävä tekijä, ja tulee myös kasvamaan.

Mitä tämä meiltä edellyttää?

Triinu Varblane. Kuva: Daniela Streng

Pk-vastuullisuusbarometrin (2023) mukaan vastuullisuuden merkitys tunnistetaan jo kattavasti pk-yrityksissä. Luultavasti suurimmalle osalle pk-yrityksiä direktiivin raportointivelvollisuuden täyttäminen on kuitenkin uusi toiminto, jota vasta ollaan ottamassa haltuun. Varmasti on vielä paljon selvitettävää ja pohdittavaa omaan vastuullisuustyön raportoinnissa. Miten paljon työtä ja resursseja tietojen kerääminen ja raportin kokoaminen yritykseltä vaatii? Miten erottaa oman yrityksen kannalta oleelliset asiat?

Selvää kuitenkin on, että maailma muuttuu vastuullisuutta edellyttäväksi, ja siksi onkin tärkeää, että tähän työhön lähdetään mukaan heti. Vastuullisuustyö ja siihen liittyvä viestintä ja raportointi ovat hyvä tapa huolehtia myös yrityksen kilpailukyvystä paitsi kotimaan markkinoilla myös vientimarkkinoilla. Pk-vastuullisuusbarometrin (2023) mukaan pk-yritykset tarvitsevat apua vastuullisuusmittareiden kehittämiseen, vastuullisuusstrategian laatimiseen ja yritysvastuuraportointiin.

”Loppujen lopuksi kyse on siitä, että olet osa kestävää tulevaisuutta ja varmistat, että yrityksesi pystyy vastaamaan tämän muutoksen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kyse ei ole enää siitä, ”jos” vaan ”milloin” yritysten on integroitava kestävyystoimintaansa selviytyäkseen ja menestyäkseen nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä. Ota siis rohkeasti yhteyttä!” Triinu Varblane rohkaisee.

Mistä aloittaisin?

Vastuullisuustyö kannattaa aloittaa heti. Koska kyse on laajasta kokonaisuudesta, ja pk-yrityksillä on rajalliset resurssit, voi olla hyvä ottaa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka sparraavat yritystä ja opastavat työn paloittelemisessa sopiviksi kokonaisuuksiksi.

Martina Buss
Martina Buss.

Vastuullisuusteemaan liittyen Viexpo on kokoamassa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan pk-yrityksille suunnattua yritysryhmän vientiprojektia teeman ympärille. Yritysryhmän vientiprojekti on toimiva työkalu pyrittäessä parantamaan pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja osaamista vientimarkkinoilla. Aikaisemmat yritysryhmien vientiprojektimme ovat olleet yritysten kiittämiä. Niissä on keskitytty suoraan oman yrityksen tarpeisiin ja kysymyksiin, unohtamatta vertaistukea ja yritysten välisiä synergioita. Usein yllättävät yhteistyökuviot yritysten kesken ovat olleet yksi parhaista vientiprojektien anneista. Yritysten vientiprojekteista olemme kertoneet aiemminkin Vaasa Insiderissa.

Suunnitellussa yritysryhmän vientiprojektissa tullaan edistämään pk-yritysten vientiä ja kilpailukykyä vihreän siirtymän ja vastuullisuustyön kautta. Tavoitteena on, että alueen yritykset saavat uusinta tietoa ja uutta osaamista sekä konkreettisia työkaluja siihen, miten ne voivat kehittää omaa yritystään ja liiketoimintaansa vastaamaan sekä lainsäädännön että asiakkaiden ja kuluttajien asettamiin tiukentuviin vaatimuksiin ja olemaan kilpailukykyisiä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa.

Tärkeässä roolissa yritysryhmän vientiprojektissa on tälläkin kertaa vertaisoppiminen ja -sparraus, sekä osallistuvien yritysten kesken että pohjoismaisella tasolla.

”Olemme juuri nyt kartoittamassa kiinnostuneita yrityksiä mukaan hankkeeseen. Meihin kannattaa olla heti yhteydessä, jos nämä asiat mietityttävät.” Minna Jakobsson kannustaa.

Apua vastuullisuustyöhön ja vastuullisuusraportoinnin haltuun ottoon on saatavilla. Sitä kannattaa hyödyntää!

Lähteet:
OP:n suuryritystutkimus 2024; https://www.op.fi/yritykset/asiakkuus/suuryritykset/suuryritystutkimus
Pk-vastuullisuusbarometri 2023: Vastuullisuus korostuu vienti- ja kasvuyritysten kilpailukeinona. https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-vastuullisuusbarometri-2023-vastuullisuus-korostuu-vienti-ja-kasvuyritysten-kilpailukeinona/

Kirjoittaja Martina Buss vastaa Viexpolla viestinnästä ja hallinnosta.

Kolumnia varten haastateltiin asiantuntijoina Minna Jakobssonia ja Triinu Varblanea.

Minna Jakobson ja Triinu Varblane toimivat Viexpolla kansainvälistymisasiantuntijoina ja Triinu Varblane lisäksi NordicHub managerina.

Julkaistu Vaasa Insider-lehdessä 2.4.2024