Viexpon vuosikertomus 2023

Viexpon vuosikertomus 2023

Vuoden 2023 alkaessa oli edelleen monia epävarmuustekijät, jotka edelleen vaikuttavat vientiyritysten toimintaympäristöön. Korkeat korot ja inflaatio ovat vaikuttaneet yritysten kannattavuuteen, samalla kun kuluttajien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti. Energian hinnat vaikuttavat edelleen myös koko yhteiskuntaan, vaikka tilanne onkin jossain määrin vakiintunut. Yleinen mielipide sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa on, että tilanteeseen ei ole odotettavissa pikaista paranemista. Sodat sekä Ukrainassa että Gazassa aiheuttavat myös huolta tulevaisuudesta. Yritysten kyky mukauttaa toimintaansa on kovalla koetuksella.

Kesäkuussa 2023 Suomi sai 77. hallituksensa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena oli saada julkinen talous kuntoon. Valitettavasti tämä johtaa leikkauksiin kautta linjan, mikä näkyy tietysti myös kansainvälisillä markkinoilla kasvamaan tähtääville yrityksille suunnatuissa yritystuissa. Koska Suomi kirjaimellisesti elää viennistä, kaikki leikkaukset, jotka vaikuttavat yritysten riskinottokykyyn ja halukkuuteen lähteä maailmalle, ovat mielestämme haitallisia.

Vientiyritysten näkökulmasta pohjoismaiset markkinat ovat ensimmäinen pysäkki, kun yritykset suunnittelevat ensimmäisiä vientipanostuksiaan. Ruotsi on edelleen Pohjoismaiden tärkein markkina-alue, mutta näemme positiivista kehitystä myös muissa Pohjoismaissa. Suurin muutos yritysten kiinnostuksessa uusia markkinoita kohtaan on Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla. Kiinnostus Aasiaa kohtaan on jonkin verran vähentynyt, kun taas yritykset ilmaisevat yhä enemmän kiinnostusta Pohjois-Amerikka kohtaan, ja erityisesti Yhdysvaltoja kohtaan. Yhdysvaltojen päätös tukea investointeja kotimarkkinoille inflaation vähentämislain (IRA) kautta, näyttää luoneen merkittävän vetovoiman, joka houkuttelee yrityksiä monilta eri toimialoilta. Myös Yhdysvaltojen väestökehitys, jossa työikäisten määrä kasvaa seuraavien 20 vuoden aikana, näyttää olevan Yhdysvalloille eduksi, kun Kiinassa ja Intiassa kehitys on päinvastainen.

Suomen Nato-jäsenyys on tuonut Suomelle lisää kansainvälistä näkyvyyttä, ja toivomme, että vientiyritykset pystyvät hyödyntämään tätä. Nato-jäsenyyden odotetaan tarjoavan erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia myös puolustusteollisuudelle. Tämä tuo myös uuden ulottuvuuden ja uusia perusteita kehittyneelle pohjoismaiselle yhteistyölle, jossa Viexpon rooli osana tätä yhteistyötä korostuu entisestään.

Yhteenvetona vuodesta 2023 Viexpolle organisaationa vuosi on jälleen ollut hyvä askel eteenpäin. Viexpo on yhä enemmän löytänyt roolinsa tärkeänä osana Team Finland -verkoston vienninedistämistyötä. Työkulttuurimme, jossa aktiiviset asiantuntijamme työskentelevät asiakaslähtöisesti ja auttavat yrityksiä kasvamaan viennin kautta, on niin yritysten, yhteistyökumppanien kuin rahoittajienkin arvostama.

Varmistaakseen, että Viexpolla on riittävästi kassakapasiteettia koordinoida kasvavaa määrää yritysten toimeksiantoja, kunnat ja kaupungit ovat vuoden aikana sijoittaneet uutta osuuskuntapääomaa, joka vahvisti omaa pääomaa ja mahdollisti luottolimiitin, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Viexpon pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa omaa pääomaa luonnollisena osana riskienhallintaamme.

Kristian Schrey, Toimitusjohtaja


Vuosikertomus 2023

[Avaa koko pdf-tiedosto luettavaksi.]

Osuuskunta Viexpon vuosi 2023

Vuosi 2023 oli Osuuskunta Viexpon 54. toimintavuosi

Aktiivisten jäsenten määrä vuoden 2023 lopussa oli jäsenrekisterin mukaan 191 jäsentä, joilla on hallussaan 494 osuutta.

Sääntömääräinen osuuskuntakokous pidettiin 27.4.2023 Pietarsaaressa. Kokoukseen tarjottiin myös mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Näistä yksi oli strategiakokous.

Viexpon henkilökunta koostui 8 asiantuntijasta.

Olemme olleet yrityksiin yhteydessä puhelimitse, s-postitse tai tapaamisissa lähes 6500 kertaa ja uusia yrityksiä rekisteriimme on tullut 756.

Vuonna 2023 järjestimme yhteensä 35 eri tapahtumaa, joissa oli mukana lähes 1080 osallistujaa.

Perinne jatkui vuonna 2023, kun Beamex Oy Ab yrityksenä ja Matti Malkamäki henkilönä nimettiin Viexpon vientilähettilääksi.

Vuoden 2023 liikevaihto oli reilut 1,1 milj. euroa. Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat valtiolta saadusta tuesta 410 000 euroa ja kunnilta saaduista tuista 160 000 euroa. Vuoden 2022 kokonaisliikevaihto oli 1,7 milj. euroa.