Viexpos årsberättelse 2023

Viexpos årsberättelse 2023

Året 2023 inleddes med fortsättningsvis många faktorer av osäkerhet som sätter sin prägel på exportföretagens omgivning. Det höga ränteläget samt inflationen har påverkat företagens lönsamhet samtidigt som konsumenternas köpkraft kraftigt försämrats. Energipriserna fortsätter också att ha sin påverkan på hela samhället även om läget där delvis stabiliserats. Den allmänna känslan hos både konsumenter och företag är att ingen brådskande förbättring av läget är att förvänta. Krigen både i Ukraina samt i Gaza ger också ytterligare orsak till oro för framtiden. Företagens förmåga att anpassa verksamheten sätts verkligen på prov.

I juni 2023 fick Finland sin 77:e regering där en av de centrala målsättningarna var att sätta den offentliga ekonomin i skick. Detta ger tyvärr nedskärningar över hela linjen, vilket självfallet också syns i de företagsstöd som riktar sig till företag med målsättning att växa på internationella marknader. Eftersom Finland bokstavligen lever av exporten, är alla nedskärningar som påverkar företagens risktagningsförmåga samt vilja att ta sig ut i världen, enligt vår mening kontraproduktiva.

Ur exportföretagens perspektiv är den nordiska marknaden första anhalt då företag planerar sina första exportsatsningar. Sverige är fortsättningsvis den viktigaste marknaden i Norden men även i de övriga nordiska länderna ser vi en positiv utveckling. Där vi ser den största förändringen i företagens intresse mot nya marknader rör marknaderna utanför Europa. Intresset för Asien har svalnat en del medan företagen alltmer uttrycker ett intresse för Nordamerika, där USA förstås är dragplåstret. USA:s beslut om att stödja investeringar på hemmamarknaden genom IRA (Inflation Reduction Act), verkar ha skapat en stor dragningskraft som lockar företag från många olika industrier. Även den demografiska utvecklingen i USA, där människor i arbetsför ålder kommer att öka de kommande 20 åren, ser ut att gynna dem på bekostnad av t.ex. Kina och Indien som har en motsatt utveckling.

Finlands medlemskap i Nato har gett Finland mera synlighet internationellt och det hoppas vi att exportföretagen kan utnyttja till sin fördel. Natomedlemskapet förväntas också ge ypperliga affärsmöjligheter till försvarsindustrin. Detta ger också en ny dimension samt nya argument för utvecklat nordiskt samarbete, där Viexpos roll som en del av det samarbetet blir allt viktigare.

Om man summerar 2023 för Viexpo som organisation har året igen varit ett fint steg framåt. Viexpo har alltmer hittat sin roll som en viktig del av det exportbefrämjande arbetet inom Team Finland-nätverket. Vår arbetskultur, där våra aktiva experter arbetar med kundorienterat fokus och hjälper företagen växa genom export, uppskattas av såväl företagen som samarbetspartner och finansiärer.

För att säkerställa att Viexpo har tillräcklig kassakapacitet för att koordinera en växande mängd uppdrag från företagen, har kommuner och städer under året gått in med nytt andelskapital som stärkt det egna kapitalet, samt möjliggjort en kreditlimit som kan användas vid behov. Viexpos långsiktiga mål är att stärka det egna kapitalet som en naturlig del av vår riskhantering.


Kristian Schrey
Verkställande direktör


Årsberättelse 2023

[Öppna pdf-filen för att läsa årsberättelsen.]

Andelslaget Viexpos år 2023

År 2023 var Andelslaget Viexpos 54. verksamhetsår.

Enligt medlemsregistret hade andelslaget 191 aktiva medlemmar i slutet av 2023, och de hade 494 andelar.

Ordinarie andelsstämma hölls 27.4.2023 i Jakobstad. Det erbjöds också möjligt att delta i mötet på distans.

Styrelsen samlades för möte 7 gånger under 2021. Ett av dessa möten var strategimöte.

Viexpos personal bestod av nio experter.

Under 2023 hade vi kontakt med företagen per telefon, e-post eller möte nästan 6500 gånger och 756 nya företag tillades i vår register.

Viexpo arrangerade under år 2023 sammanlagt 35 olika evenemang med nästan 1080 deltagare.

NordicHub-nätverket består av finländska klusteraktörer samt nordiska och internationella nyckelpersoner.

Traditionen fortsatte också under 2023 när vi utnämnde Beamex Oy Ab  som företag och Matti Malkamäki som person som Viexpos exportambassadörer.

Omsättningen för år 2023 var drygt 1,1 milj. euro. Verksamhetens övriga intäkter består av statsstödet på 410 000 euro och kommunernas stöd på 160 000 euro. Helhetsomsättningen för året 2023 är 1,7 milj. euro.