Hållbarhet ger konkurrenskraft på exportmarknaderna

Hållbarhet ger konkurrenskraft på exportmarknaderna

Martina Buss, Viexpo

”Hållbarhetsfrågor är inte bara en trend eller marknadsföringstrick. De utgör ett avgörande element för att öka företagens omsättning och stärka deras ställning på marknaden. Under mina år av arbete med olika företag, både inom Finland och internationellt, har jag sett hur vissa företag lyckas förmedla sitt hållbarhetsarbete på ett övertygande och smart sätt. Deras framgångar och resultat talar för sig själva och ger en tydlig signal till andra företag om att detta arbete är värt att investera i”, säger Triinu Varblane.

Finland behöver fler framgångsrika företag och exportinkomster. Vi behöver också företag som är föregångare och förebilder för andra företag.

Effekterna av direktivet kommer redan fram

Minna Jakobsson
Minna Jakobsson

EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) kommer att påverka alla företag, även om det initialt främst kommer att beröra stora företag som en rapporteringsskyldighet. Redan nästa år kommer dock även en del små och medelstora företag att omfattas av direktivets skyldighet att rapportera om hållbarhet.

Direktivet och dess krav kommer att få snabbare effekt på små och medelstora företag, till exempel genom deras underleverantörskedjor. Enligt OP:s enkät till storföretag (OP:n suuryritystutkimus 2024) känner sig över åttio procent av de stora företagen pressade att skärpa eller förnya kraven i hela underleverantörskedjan. Samtidigt kommer stora företag bedöma om de kan fortsätta att samarbeta med befintliga underleverantörer och leverantörer även i framtiden.

Detta verkar fortsätta, mer än femtiotre procent av de stora företagen anser att det är troligt att underleverantörer eller leverantörer kommer att bytas ut även inom en snar framtid på grund av hållbarhetsåtaganden. Dessutom uppskattar vartannat stort företag att det också kommer att behöva överväga företag och partnerskap som tillhandahåller logistiktjänster ur detta perspektiv. (OP:n suuryritystutkimus 2024.) Det lönar sig att leta efter en konkurrensfördel i hållbarheten, som i framtiden till och med kan vara en förutsättning för verksamheten i små och medelstora företag.

”Det här är ett viktigt budskap till små och medelstora företag, och därför vill vi uppmuntra och stödja de små och medelstora företagens hållbarhetsarbete i våra regioner så att de också blir mer konkurrenskraftiga på exportmarknaden”, säger Minna Jakobsson.

Vad motiverar hållbarhetsarbetet?

Inom några år skall företagen årligen beakta och rapportera om de sociala och miljömässiga konsekvenserna av sin affärsverksamhet. På samma sätt ska effekterna av hållbarhetsteman för företagets affärsverksamhet bedömas och rapporteras.

Enligt OP:s undersökning (2024) uppger stora företag att de viktigaste orsakerna till deras hållbarhetsarbete är att:

1. Uppfylla sina kunders önskemål
2. Stärka verksamheten
3. Uppfylla sina skyldigheter

Uppmärksamhet dras till att kundernas önskemål och förväntningar är den främsta anledningen till företagens hållbarhetsarbete. Efter detta är det viktigt att stärka företagets verksamhet, och först på tredje plats nämns skyldigheterna och hur man ska svara på dem. Motiven hos de företag med 10–250 anställda som svarade på Finlands Näringsliv EK:s Pk-vastuullisuusbarometri (2023) följer de stora företagens motiv när det gäller kundernas förväntningar. De är dock bara på andra plats när det primära motivet för hållbart agerande är organisationens värderingar. Enligt EK:s barometer (Pk-vastuullisuusbarometri 2023) bedömer majoriteten av små och medelstora företag att hållbarhet är en viktig faktor för deras affärsverksamhet och kommer att fortsätta växa.

Vad kräver detta av oss?

Triinu Varblane. Foto: Daniela Streng

Enligt EK:s barometer (Pk-vastuullisuusbarometri 2023) är betydelsen av hållbarhet redan allmänt erkänd i små och medelstora företag. För de flesta små och medelstora företag är dock uppfyllandet av rapporteringsskyldigheten enligt direktivet en ny aktivitet som just håller på att ta över. Visst finns det fortfarande mycket att förtydliga och ta hänsyn till när man rapporterar om det egna hållbarhetsarbetet. Hur mycket arbete och resurser krävs för ett företag att samla in data och sammanställa en rapport? Hur skiljer man mellan de saker som är viktiga för ens företag?

Det är dock klart att världen är en omgivning som kräver ansvar, och därför är det viktigt att engagera sig i detta arbete. Att börja på omedelbart med hållbarhetsarbetet, dess kommunikation och rapportering som anknyter till det är också ett bra sätt att säkerställa företagets konkurrenskraft inte bara på hemmamarknaden utan också på exportmarknaden. Enligt EK:s barometer (2023) behöver små och medelstora företag hjälp med att utveckla hållbarhetsindikatorer, utarbeta en hållbarhetsstrategi och rapportera om företagsansvar.

” I slutändan handlar det om att vara en del av en hållbar framtid och se till att ditt företag kan möta de utmaningar och möjligheter som denna förändring medför. Det är inte längre en fråga om ”om” utan ”när” företag måste integrera hållbarhet i sin verksamhet för att överleva och blomstra i det moderna affärsklimatet. Så var gärna i kontakt med oss!” uppmuntrar Triinu Varblane.

Var ska jag börja?

Det lönar sig att börja direkt med hållbarhetsarbetet. Eftersom det är fråga om en stor helhet och små och medelstora företag har begränsade resurser kan det vara en bra idé att anlita externa experter som hjälper företaget att dela upp arbetet i lämpliga helheter.

Martina Buss
Martina Buss.

I anslutning till hållbarhetstemat sammanställer Viexpo ett exportprojekt för en företagsgrupp som riktar sig till små och medelstora företag i Österbotten och i Mellersta Österbotten kring temat. Exportprojekt för företagsgrupper är ett effektivt verktyg för att förbättra verksamhetsförutsättningarna och kompetensen på exportmarknaden hos små och medelstora företag. Våra tidigare exportprojekt för företagsgrupper har fått beröm av företagen. De har fokuserat direkt på företagets direkta behov och utmaningar, utan att glömma det gemensamma stödet och synergier mellan företag. Ofta har överraskande nog samarbeten mellan själva företag varit ett av de bästa resultaten i exportprojekt. Vi har tidigare berättat om exportprojekt företagsgrupper i Vaasa Insider.

Det planerade exportprojektet för företagsgruppen främjar små och medelstora företags export och konkurrenskraft genom arbetet med grön omställning och hållbarhet. Målet är att företagen ska få senaste information och nytt kunnande, samt konkreta verktyg för att utveckla sina egna företag och sin affärsverksamhet så att de motsvarar de skärpta krav som både lagstiftningen och kunderna och konsumenterna ställer, likaså att vara internationellt konkurrenskraftiga även i framtiden.

Även den här gången kommer det gemensamma stödet och sparringen spela en viktig roll för deltagande företag för företagsgrupp projekt, men vi ser också på hur övriga Norden jobbar med dessa frågor.

”Vi håller just nu på att kartlägga vilka företag som är intresserade av att gå med i projektet. Du får gärna kontakta oss om du har några frågor om dessa teman.” uppmuntrar Minna.

Hjälp med att ta ansvar och hantera hållbarhetsarbete samt hållbarhetsrapportering är tillgänglig. Det är värt att nyttja det!

Källor:
OP:n suuryritystutkimus 2024; https://www.op.fi/yritykset/asiakkuus/suuryritykset/suuryritystutkimus
Pk-vastuullisuusbarometri 2023: Vastuullisuus korostuu vienti- ja kasvuyritysten kilpailukeinona. https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-vastuullisuusbarometri-2023-vastuullisuus-korostuu-vienti-ja-kasvuyritysten-kilpailukeinona/

Skribent Martina Buss ansvarar för kommunikation och administration på Viexpo.

Minna Jakobsson och Triinu Varblane intervjuades som experter för den här kolumnen.

Minna Jakobsson och Triinu Varblane arbetar som internationaliseringsexperter på Viexpo och Triinu Varblane arbetar också som NordicHub Manager.

Publicerats i Vaasa Insider 2.4.2024.