Kun maailmalla tapahtuu, on meidän oltava mukana

Kun maailmalla tapahtuu, on meidän oltava mukana

Martina Buss, Viexpo

Viexpon koordinoima NordicHub[1] on paitsi alusta suomalaiselle klusteritoiminnalle myös Pohjoismainen verkosto suomalaisille klustereille. Tärkeimpinä tehtävinä NordicHubissa on tiedonjakaminen ja yhteistyömahdollisuuksien parantaminen.

Kasvu ja kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää kykyä sopeutua nykytilanteeseen ja tällä hetkellä katse kannattaa luoda länteen. Ensisijaisesti Pohjoismaihin, mutta myös edelleen globaaleille markkinoille.

Pohjois-Amerikka ja erityisesti USA tarjoavat nyt paljon mahdollisuuksia hyvin valmistautuneille yrityksille. Tähän vaikuttaa mm. USA:ssa säädetty Inflation Reduction Act (IRA) -lakipaketti, joka pitää sisällään ison panostuksen ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Samalla se houkuttelee panostamaan USA:n markkinoihin ja tarjoaa rahallista tukea vihreän siirtymän vauhdittamiseksi, Kristian Schrey kertoo.

NordicHubin tavoitteena on auttaa suomalaisia klustereita ja niissä toimivia yrityksiä löytämään pohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia edistämällä yhteistyöhankkeita ja kokonaisratkaisuja ekosysteemiajattelun kautta yhdessä pohjoismaisten kumppaniemme kanssa.

Verkostoihin kannattaa panostaa

NordicHub-työ perustuu verkostoihin ja yhteiseen näkemykseen klusterien merkityksestä suomalaisten yritysten menestystekijänä. Yhdessä olemme vahvempia. Siksi onkin tärkeää, että suomalaiset klusterit, klusteritoimijat ja klustereissa toimivat yritykset ovat näkyvästi esillä myös kansainvälisissä foorumeissa. Yksi tällainen foorumi on TCI Networkin vuosittain järjestämä konferenssi, joka tänä vuonna järjestettiin jo 26:tta kertaa ja nyt Reykjavikissa Islannissa.

Tapahtuman järjestävä TCI Network[2] on johtava kansainvälinen klustereissa ja innovaatioekosysteemeissä työskentelevien ihmisten ja organisaatioiden verkosto. Tavoitteena on luoda globaaleja yhteyksiä, inspiroida klustereita ja parantaa käytänteiden oppimista.

Viexpolta kansainväliseen TCI Global Conferenceen osallistuivat Kristian Schrey ja Triinu Varblane. Konferenssin teemana oli tänä vuonna New landscapes in cluster development[3]. Tapahtumassa keskusteltiin mm. siitä, miten voidaan luoda elinvoimaisia, kestäviä ja osallistavia ekosysteemejä, jotka edistävät yrittäjyyttä, omaksuvat digitaaliteknologiaa ja luovat yhteyksiä maailmanlaajuisesti.

Viexpolaisten osallistuminen konferenssiin oli ensimmäinen, mutta ei takuulla viimeinen. Konferenssi oli tehokkaasti organisoitu, mutta kuitenkin aitoa yhteistyötä korostava. Puheenvuorot olivat erinomaisia. Tapahtumassa oli mukana kovan luokan osaajia eri puolilta maailmaa, ja sitä luonnehti aito tunne yhteenkuuluvuudesta. Osallistujat tulivat eri lähtökohdista ja alueilta, kuitenkin kaikilla oli samat tavoitteet. Tällaiset saman asian äärellä olevat verkostot ovat klustereille ja niihin kuuluville yrityksille ensiarvoisen tärkeitä ja niihin kannattaa kuulua.

Suhteilla avataan ovia ja verkostoja

Klusterityössä on tärkeä muistaa, että määrittelyn tarkoituksena ei ole poissulkea ketään, vaan kyse on tavasta koota yrityksiä saman teeman ympärille ja luoda synergiaa osallistumisen kautta.

Yhteistyötä tehdään jo nyt laajasti ja monipuolisesti, vaikka nimitykset vaihtelevat vallitsevan käytänteen mukaan, olipa se sitten klustereissa, verkostoissa, hubeissa tai ekosysteemeissä. Perusidea ja toiminta on näissä kuitenkin sama, kun se on aina ollut: Työtä tehdään yhdessä ja se perustuu keskinäiseen luottamukseen, Kristian Schrey sanoo.

Suomalaisten klusterien ja klusteriedustajien pitää kuitenkin näkyä ja kuulua maailmalla. Tällaiset konferenssit ja muut tapahtumat, jotka kokoavat eri maiden alan asiantuntijoita, ovat ensi arvoisen tärkeitä verkostoitumisen kannalta. Niissä luodaan verkostoja ja ylläpidetään niitä. Samalla saadaan tietoa alan ajankohtaisuuksista ja uusista innovaatioista.

Maailmalla on juuri nyt suuria haasteita, myös geopoliittisia haasteita. Klustereissa yhteistyötä tehdään yli rajojen. Klusterit ovat niissä toimiville työkalu hoitaa näitä haasteita. Klusterien rooli korostuu myös vastuullisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvässä työssä.

Jos haluamme, että meistä tiedetään maailmalla, pitää meidän olla läsnä ja näkyä sijainnistamme huolimatta. Vaikka olemme jostain näkökulmasta hieman syrjässä, on se myös vahvuus, joka tuo mahdollisuuksia. On hyvä muistaa, että suhteilla avataan ovia ja verkostoja, Triinu Varblane pohtii.

Klusterityötäkin tehdään ihmisten välillä

Verkostoitua voi myös kansainvälisissä tapahtumissa Suomessa. Marraskuun lopussa järjestettävä Kokkola Material Week[4] on yksi tällainen. Tänä vuonna tapahtumassa järjestettiin klustereille ja klusterityölle erillinen osio, jonka tavoitteena oli tuoda esiin, miten klustereiden ja pohjoismaisen yhteistyön avulla voidaan edistää kestävää kehitystä ja luoda liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Tapahtumassa saatiin kuulla erinomaisia puheenvuoroja paikallisilta asiantuntijoilta, jotka nostivat esiin yhteistyön merkityksen, Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari, Kokkolan klusteriosaamisen, Johanna Hylkilä, Kokkola Industrial Park, VETURI-hankkeen mahdollisuudet uusille yhteistyökumppaneille, Charlotta Risku, Mirka, rahoitusmahdollisuuksia klusterityöhön, Ulf-Erik Widd, Business Finland, sekä klusterityön merkityksen alueellemme, Kristian Schrey, Viexpo.

Tapahtumaan oli saatu mukaan myös kansainvälisesti tunnettu alan erityisasiantuntija ja hyvä yhteistyökumppanimme Klaus Bolving, CenSecistä –Center for Defence, Space and Security– Tanskasta. Klaus Bolving toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana CenSec-keskuksessa, joka on Tanskan yritysklusteri puolustus-, avaruus- ja turvallisuusalan sidosryhmille.

Klaus Bolving nosti puheessaan esiin muutaman tärkeään ydinkohdan, joita ei voi sivuuttaa onnistuneessa klusterityössä:

  1. Yhteistyötä tehdään aina ihmisten välillä. Riippumatta siitä missä työskentelee, on luottamus ja aito yhteistyö toiminnalle tärkeä lähtökohta.
  2. Yhteistyöhön tulee panostaa aidosti, yhteistyö ei ole itsestäänselvyys, vaan siihen tulee panostaa sekä aikaa että resursseja. Lisäksi on hyvä muistaa, että kertapanostus ei vielä riitä, vaan on luotava jatkuvuutta ja panostettava kerta toisensa jälkeen.
  3. Yhteistyössä on lisäksi tärkeää monipuolisuus. Panostetaan siihen, että olemme menestyksekkäitä omassa osaamisessamme ja haetaan yhteistyökumppania, joka täydentää osaamistamme. Tarvitaan monipuolista konkreettista toimintaa ja monipuolisesti erilaisia ihmisiä.

Enemmän, tehokkaammin ja innovatiivisemmin

Viexpon Kristian Schrey on jo pitkään tehnyt työtä klustereiden parissa ja suomalaisen klusterityön kehittämiseksi. Hän nostaa tässäkin yhteydessä esiin sen, että sekä Klaus Bolvingin vierailu ja puhe Kokkola Material Weekillä että TCI Networkin kansainvälinen konferenssi Reykjavikissa vahvistavat viestin, jonka uskoisi motivoivan yrityksiä perehtymään klusterityöhön:

Kun pk-yritykset saadaan mukaan klusteritoimintaan, niiden kansainvälinen toiminta lisääntyy, ne toimivat aiempaa tehokkaammin ja niillä on neljä kertaa suurempi todennäköisyys luoda innovaatioita.

Kirjoittaja Martina Buss vastaa Viexpolla viestinnästä ja hallinnosta.

Kolumnia varten haastateltiin asiantuntijoina Kristian Schreytä ja Triinu Varblanea.

Kristian Schrey on Osuuskunta Viexpon toimitusjohtaja ja johtava klusterityön asiantuntija Suomessa.

Triinu Varblane toimii Viexpolla kansainvälistymisasiantuntijana ja NordicHub managerina.

Julkaistu Vaasa Insider-lehdessä 28.12.2023


[1] NordicHub: https://nordichub.fi

[2] TCI Network: https://www.tci-network.org/

[3] TCI Global Conference 2023: https://www.tci-network.org/events/26th-tci-global-conference-new-landscapes-in-cluster-development/

[4] Kokkola Material Week: https://materialweek.fi/fi/