När det händer saker i världen, måste vi vara med

När det händer saker i världen, måste vi vara med

Martina Buss, Viexpo

NordicHub[1], som koordineras av Viexpo, är inte bara en plattform för finländsk klusterverksamhet, utan också ett nordiskt nätverk för finländska kluster. De viktigaste uppgifterna för NordicHub är att dela information och att förbättra möjligheterna till samarbete.

Tillväxt och utveckling av konkurrenskraften kräver förmåga att anpassa sig till den nuvarande situationen, och för närvarande lönar det sig att vända blicken mot väst. Främst till de nordiska länderna, men även vidare till globala marknader.

Nordamerika, och särskilt USA, erbjuder nu många möjligheter för företag som har förberett sig väl. Detta påverkas bl.a. av USA:s IRA-paket (Inflation Reduction Act) som omfattar en stor satsning på åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt kommer det att locka till investeringar på den amerikanska marknaden och ge ekonomiskt stöd för att påskynda den gröna omställningen, berättar Kristian Schrey.

Målet med NordicHub är att hjälpa finländska kluster och företag som är verksamma i dem att hitta möjligheter till nordiskt samarbete genom att främja samarbetsprojekt och helhetslösningar via ekosystemtänkande tillsammans med våra nordiska partners.

Det lönar sig att satsa på nätverk

Arbetet inom NordicHub bygger på nätverk och en gemensam syn på betydelse av kluster som framgångsfaktor för finländska företag. Tillsammans är vi starkare. Därför är det viktigt att finländska kluster, klusteraktörer och företag som verkar i kluster också syns i internationella forum. Ett sådant forum är den årliga konferensen som arrangeras av TCI Network, som i år hölls för 26:e gången och nu i Reykjavik, Island.

TCI Network[2], som arrangerar evenemanget, är ett ledande internationellt nätverk av personer och organisationer som arbetar i kluster och innovationsekosystem. Syftet är att skapa globala kontakter, inspirera till kluster och förbättra inlärning av goda praxis.

Från Viexpo deltog Kristian Schrey och Triinu Varblane i den internationella TCI Global Conference. Temat för årets konferens var New landscapes in cluster development [3]. Under evenemanget diskuterades bland annat hur man skapar levande, hållbara och inkluderande ekosystem som främjar entreprenörskap, anammar digital teknik och kopplar upp sig globalt.

Viexpo deltog i konferensen för första gången, men absolut inte den sista gången. Konferensen var effektivt organiserad, men betonade ändå genuint samarbete. Talen var utmärkta. Evenemanget besöktes av toppexperter från hela världen och präglades av en genuin känsla av tillhörighet. Deltagarna kom från olika bakgrunder och regioner, men de hade alla samma mål. Dessa nätverk som samlas kring samma frågor är av största vikt för kluster och de företag som tillhör dem, och det är värt att vara en del av dessa.

Relationer öppnar dörrar och nätverk

I klusterarbetet är det viktigt att komma ihåg att syftet med definitionen inte är att utesluta någon, utan det är ett sätt att samla företag kring samma tema och skapa synergier genom deltagande.

Samarbetet är redan omfattande och mångsidigt, även om beteckningarna varierar beroende på rådande praxis, vare sig det gäller kluster, nätverk, hubb eller ekosystem. Grundidén och verksamheten är dock densamma som den alltid har varit: Arbetet sker tillsammans och bygger på ömsesidigt förtroende, säger Kristian Schrey.

Finländska kluster och klusterrepresentanter måste dock synas och höras ute i världen. Liknande konferenser och andra evenemang, som samlar experter på området från olika länder, är av största vikt när det gäller nätverk. De är till för att skapa och underhålla nätverk. Samtidigt får man information om aktuella frågor och nya innovationer inom området.

Världen står inför stora utmaningar just nu, också geopolitiska utmaningar. I kluster sker samarbetet över gränserna. Kluster är ett verktyg för företag som är verksamma i dem för att ta itu med dessa utmaningar. Klustrens roll betonas också i arbetet med ansvarsfullhet och grön omställning.

Om vi vill bli kända runt om i världen måste vi vara närvarande och synliga oavsett var vi befinner oss. Även om vi ur vissa synvinklar ligger lite utanför, är det också en styrka som ger möjligheter. Det är bra att komma ihåg att relationer öppnar dörrar och nätverk, funderar Triinu Varblane.

Även klusterarbete utförs mellan människor

Man kan också nätverka på internationella evenemang i Finland. Kokkola Material Week[4], som ordnas i slutet av november, är ett sådant evenemang. I år anordnades en egen sektion för kluster och klusterarbete, med syfte att belysa hur kluster och nordiskt samarbete kan bidra till hållbar utveckling och skapa affärsmöjligheter för företag. Under evenemanget hölls utmärkta anföranden av lokala experter som lyfte fram vikten av samarbete, Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare, Karlebys klusterexpertis, Johanna Hylkilä, Kokkola Industrial Park, möjligheter för nya samarbetspartner i VETURI-projektet, Charlotta Risku, Mirka, finansieringsmöjligheter för klusterarbete, Ulf-Erik Widd, Business Finland och betydelsen av klusterarbete för vår region, Kristian Schrey, Viexpo.

Med i evenemanget var också Klaus Bolving, en internationellt erkänd specialist inom området och vår goda samarbetspartner från CenSec – Center for Defence, Space and Security – Danmark. Klaus Bolving är affärsutvecklingschef på CenSec, ett danskt företagskluster för försvars-, rymd- och säkerhetsaktörer.

I sitt tal lyfte Klaus Bolving fram några viktiga nyckelpunkter som inte kan ignoreras i ett framgångsrikt klusterarbete:

  1. Samarbete sker alltid mellan människor. Oberoende på var du arbetar är förtroende och genuint samarbete en viktig utgångspunkt för verksamheten.
  2. Man måste genuint investera i samarbetet, samarbete är inte en självklarhet, utan både tid och resurser måste investeras i det. Dessutom är det bra att komma ihåg att det inte räcker med en engångsinvestering, utan kontinuitet måste skapas och investeringar måste göras om och om igen.
  3. Mångsidighet är också viktigt i samarbete. Satsa på att vara framgångsrik i din egna expertis och leta efter en partner som kompletterar den expertis. Vi behöver mångsidig, konkret verksamhet och ett brett spektrum av människor.

Mer, effektivare och mer innovativt

Viexpos Kristian Schrey har länge arbetat med kluster och utvecklat det finländska klusterarbetet. Han poängterar också att både Klaus Bolvings besök och tal på Kokkola Material Week och TCI Networks internationella konferens i Reykjavik bekräftar ett budskap som torde motivera företag att bekanta sig med klusterarbete:

Genom att involvera små och medelstora företag i kluster kommer de att bli mer internationellt aktiva, effektivare och fyra gånger mer benägna att vara innovativa.

Skribent Martina Buss ansvarar för kommunikation och administration på Viexpo.

Kristian Schrey och Triinu Varblane intervjuades som experter för den här kolumnen.

Kristian Schrey är verkställande direktör för Andelslaget Viexpo och den ledande experten inom klusterarbete i Finland

Triinu Varblane arbetar på Viexpo som internationaliseringsexpert och NordicHub-manager.

Publicerats i Vaasa Insider 28.12.2023


[1] NordicHub: https://nordichub.fi

[2] TCI-Network: https://www.tci-network.org/

[3] TCI Global Conference 2023: https://www.tci-network.org/events/26th-tci-global-conference-new-landscapes-in-cluster-development/

[4] Kokkola Material Week: https://materialweek.fi/fi/