Viexpon palveluiden kautta kanavoitunut yrityksille yli 1,6 miljoona euroa v. 2018-2023

Viexpon palveluiden kautta kanavoitunut yrityksille yli 1,6 miljoona euroa v. 2018-2023

Yritysten vientipolku tuskin on suoraviivainen, tai jokaiselle yritykselle samanlainen. Yritys voi aloittaa vientiponnistelut tutustumalla markkinaan paikan päällä. Tämän jälkeen arvioidaan miten markkinoille kannattaa pyrkiä, suunnitellaan ensimmäisen vuoden toimenpiteet, ja budjetti niille. Toinen yritys voi lähteä suoraan alansa kansainvälisille messuille joko yhteisosastolla, tai omalla osastolla. Messuilta saatujen yhteistyökumppani- ja asiakaskontaktien avulla saadaan vienti avattua. Kolmas lähtee ensin tekemään markkinaselvitystä ja kontaktihakua, ja tutustuu sen jälkeen itse markkinaan ja tapaa matkan aikana potentiaalisia tahoja.

On hyvä huomata, että Viexpon maksuton vientineuvonta kattaa koko vientipolun. Maksutonta vientineuvontaa voi saada aivan polun alussa, kun vientitoimintaa vasta suunnitellaan, tai vientipolun aikana, kun toivoo uusia näkökulmia tai ideoiden testaamista asiantuntijan kanssa.

Yrityksen vientipolku on yksilöllinen

Jokaiselle yritykselle kuitenkin muodostuu oma vientipolku, jota kuvataan alla olevalla kuvalla. Kuvassa Viexpon palvelut sijoittuvat vientipolulle yhteen järjestykseen, mutta harvalle pk-yritykselle vientipolku on juuri tällainen. Viexpon palveluita voi kuitenkin hyödyntää riippumatta siitä missä vientipolun vaiheessa yritys on. Tarjoamamme tapahtumat ja koulutukset soveltuvat vasta-alkajalle yhtä hyvin kuin kokeneelle vientiyritykselle. Suunnitelmat tehdään aina siten, että jotain uutta tarjotaan riippumatta siitä, miten kokeneita vientiyritykset ovat.

Kuva 1. Viexpon palvelut yritysten vientipolun eri vaiheissa.

Palvelut myös suunnitellaan yritysten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kansainvälistymisasiantuntijamme toimivat kentällä yritysten parissa samalla kartoittaen uusia virtauksia ja ajankohtaisuuksia. Tarjontamme on näin aina ajantasainen, ennakoiden tulevaa.

Pitkäjänteinen työ tuo lisäarvoa

Viexpo on uudistanut palveluitaan ja entisestään keskittynyt vastaamaan yritysten kokemiin haasteisiin vientipolun eri vaiheissa. Uudistusten myötä toimintaa on suunniteltu yhä enemmän aktivoimaan ja kannustamaan pk-yrityksiä ottamaan ensimmäiset vientiaskeleensa.

Yksi tapa saada yritykset aktivoitumaan ja löytämään uusia virtauksia on ollut laajat hankkeet, joiden rahoitus on saatu mm. maakuntaliitoilta tai ELY:n kautta Euroopan maaseuturahastosta. Viexpolla tällaisia isoja hankkeita on viime aikoina ollut neljä, joista kaksi on vielä käynnissä. Hankkeissa Pohjalaismaakuntien yrityksille on tarjottu vientitoimintaa kehittäviä sisältöjä mm. tapahtumien ja koulutusten kautta, ja nämä ovatkin olleet yritysten keskuudessa hyvin pidettyjä ja arvostettuja. Palaute on poikkeuksetta ollut loistavaa. Hankkeita on toteutettu sekä itsenäisesti että yhteistyössä sopivien kumppaneiden kanssa. Hankkeissa on myös käytetty soveltuvia alan asiantuntijoita yritysten kouluttajina ja sparraajina. Hankkeiden pituus vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen. Tällaisten hankkeiden kautta Pohjalaismaakuntien yrityksille on kanavoitunut viiden vuoden aikana lähes 500 000 euroa.

Kansainväliset messut näkyvyyden edistäjänä

Kansainväliset messuosallistumiset on Viexpon palveluna ollut tarjolla jo pitkään. Tietyt eri aloille suunnatut kansainväliset messut ovat jo muodostuneet alalla toimijoiden must-messuiksi, ja niille lähdetään uudestaan ja uudestaan myös Viexpon mukana. Näille messuille on pakko osallistua, jos haluaa olla omalla alallaan vahva kansainvälinen toimija.

Viexpon kautta myös kansainvälisistä markkinoista kiinnostuneen aloittelijan on helppo saada täysi hyöty messujen annista. Asiantuntevat messuista vastaavat asiantuntijat Viexpolla osaavat jo etukäteen sparrata yrityksiä niin, että messuista saadaan täysi hyöty. Myös kokeneempien messukävijöiden on helppo lähteä messuille Viexpon mukana. Palvelua tarjotaan avaimet käteen-palveluna.

Messuosallistumisia tarjotaan vuosittain 5–8 erialojen messulle. Näytteilleasettavia yrityksiä on vuosittain useita kymmeniä, esim. vuonna 2022 osallistujia oli 42 yrityksestä. Viexpon messupalveluihin kuuluu myös, että haemme osallistuville yrityksille Business Finlandin Exhibition Explorer -rahoitusta, kunhan Business Finlandin ehdot täyttyvät. Exhibition Explorer -rahoitusta voi saada jopa 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Vuoden 2022 aikana rahoitusta haettiin 25 yritykselle, ja sitä kanavoitui Viexpon kautta yrityksille lähes 230 000 euroa, josta pohjalaismaakuntien yrityksille lähes 92 000 euroa.

Vientiprojektissa oppia vertaisilta

Yhtenä uusimpana palveluna Viexpolla on tarjolla yritysryhmien vientiprojektien koordinointia. Kysyntä kasvaa hienosti onnistuneiden projektien tuoman kokemuksen myötä. Vientiprojektit suunnitellaan tietyn teeman tai kohdemarkkinan ympärille ja siihen kootaan yritykset, joille teema tai kohdemarkkina on ajankohtainen. Vientiprojektien aloitteet tulevat kuitenkin yrityksiltä ja Viexpon tehtäväksi jää suunnitella ja koordinoida toimintaa, sekä huolehtia, että oikeat ja sopivat yritykset ovat tietoisia suunnitelmista. Yritysryhmän vientiprojekti vaatii yritykseltä suurempia panostuksia ja syvempää analyysiä yrityksen vientivalmiuksista ja potentiaalista. Osallistumiseen kannattaa panostaa, että projektista saa täyden hyödyn. Vientiprojektissa yritykset ovat kiitelleet paitsi asiantuntevaa projektinjohtoa ja vetäjää myös mahdollisuutta yhdessä muiden yritysten kanssa keskustella erilaisista ratkaisuista, joihin kukin on päätynyt. Monesti nämä vertailut ovat tuottaneet parannuksia yritysten toimintaan myös varsinaisen projektitavoitteiden lisäksi. Vertaisoppimiselle annetaan suuri painoarvo yritysryhmien vientiprojekteissa.

Viexpo on vuodesta 2018 toteuttanut 8 yritysryhmän vientiprojektia, joiden kesto on vajaasta vuodesta noin pariin kolmeen vuoteen riippuen vientiprojektin tavoitteista. Osallistuvia yrityksiä on ollut 46 eri yritystä, muutama yrityksistä on ollut mukana useassa vientiprojektissa. Viexpon kautta yrityksille on yritysryhmien vientiprojektien kautta kanavoitunut lähes 920 000 euroa, ja erityisesti Pohjalaismaakuntien yrityksille reilut 770 000 euroa.

Suunnittelun lähtökohtana yritykset

Viexpon 10 hengen tiimi koostuu innostuneista ja sitoutuneista alan ammattilaisista. Pohjalaismaakuntien ja koko Suomen yritysten tukena on kansainvälistymisen asiantuntijoita, joiden laajojen verkostojen kautta saamme tietoomme ajankohtaisimmat trendit ja kiinnostavimmat uutuudet. Yritysten palautteessa korostetaan hyvänä palveluna kansainvälistymisasiantuntijoiden laajaa ja myös omakohtaista kokemusta mm. vientiasioissa.

Sama asiantuntemus luo myös perustan palvelujen suunnittelulle ja toteutukselle. Mitään ei tehdä palveluiden vuoksi tai trendien vuoksi. Asiakasyritysten tarpeet ja toiveet ovat aina suunnittelun pohjana. Tällöin voimme tarjota sitä mikä yrityksille tuntuu ajankohtaiselta sekä lisäksi jotain sellaista, jonka pitäisi olla ajankohtaista vientiä suunnittelevan tai toteuttavan yrityksen toiminnassa.

Asiakaslähtöisyys on Viexpon strategiassa ensimmäinen mainittu arvo, eikä se ole sattumaa. Toimiessamme ruohonjuuritasolla yritysten kanssa, näemme sen perusedellytykseksi hyvälle yhteistyölle. Tämä tuo myös luotettavan ja avoimen toimintatapamme asiakasyritystemme tietouteen. Teemme työtämme omilla kasvoillamme ja toivomme yrityksiltä yhteydenottoja, jolloin voimme toteuttaa strategiaamme auttaa yrityksiä eteenpäin kaikissa kasvukysymyksissä etenkin viennin ja kansainvälistymisen kautta.

Vaikuttavuutta osallistamalla yrityksiä

Toimintamme vaikuttavuudesta saa näkökulmaa, kun katsoo tarkemmin yrityksille kanavoituneita tukia ja rahoituksia toimintamme kautta. Kaiken kaikkiaan yritysryhmien vientiprojektien, hankkeiden ja messuosallistumisten kautta yrityksille on vuodesta 2018 kanavoitunut yli 1,6 miljoonaa euroa, ja tästä Pohjalaismaakuntien yrityksille reilut 1,3 miljoonaa euroa.

Kuva 2. Yrityksille Viexpon toiminnan kautta kanavoituneet tuet ja rahoitukset 2018–2023.

Palaute innostaa jatkamaan

Rahallinen tuki ja avustus auttaa yrityksiä etenemään viennin ja kansainvälistymisen suunnitelmissa, ja siksi Viexpo pyrkii löytämään keinoja edesauttaa toimintansa kautta tässä prosessissa. Tätäkin suurempaa lisäarvoa yritykset ovat kokeneet saavansa yhteistyöstä muiden yritysten kanssa ja sitä kautta saamastaan vertaistuesta. Tällainen palaute ja innostus motivoi meitä Viexpolla jatkamaan työtämme pohjalaisyritysten ensisijaisena vienninedistämisorganisaationa. Onhan meillä siitä jo yli 50-vuoden kokemuskin.

Kirjoittanut Martina Buss