Viexpos år 2020

Viexpos år 2020

”Året 2020 kommer att leva kvar i vårt minne på ett alldeles speciellt sätt. För exportföretagen har det betytt osäkerhet och en hel del förändring. Även för Viexpo som organisation medförde den nya situationen med sig en hel del förändring – förändring ger dock en ypperlig möjlighet till utveckling.

Jag vill rikta ett stort tack till alla företag och samarbetspartners för ett riktigt gott samarbete under ett minst sagt utmanande år. Ett särskilt tack till alla kollegor för ert hårda och fördomsfria ar-bete som gjort att Viexpo på ett smidigt sätt kunnat anpassa sig till ett nytt kapitel i organisationens historia.”

Kristian Schrey, VD

Hälsningar från Viexpos styrelseordförande

”För den exporterande industrin går året 2020 till historien som en av de mest utmanande men också som ett av de mest överraskande åren. Året som gick var utmanande naturligtvis på grund av den globala pandemin. Effekterna av utbrottet i januari 2020 är konkreta och tydliga ännu under detta pågående år. För många företag har pandemin tvingat fram omställningar som varit svåra, kostsamma och tunga men också för en del nyttiga. Vi har fått kommentarer från en del företag som tagit stora digitala kliv i sitt sätt att marknadsföra, jobba fram nya kundförhållanden eller helt klart förbättrar sina arbetssätt. Coronaåret har därför haft både negativa och positiva följder. I det långa loppet, hoppas jag, ändå mera positiva än negativa följder.

Ur Andelslaget Viexpos synvinkel har året 2020 också på många sätt varit anmärkningsvärt. Viexpo har kunnat ställa om sin verksamhet till att bli helt digitalt i sina kundkontakter, ordnande av tillställningar och sin rådgivning till exporterande företag. Omställningen har varit nyttig för Viexpo och dess personal. Den har gett goda resultat i ett märkbart ökat antal kundkontakter och i en breddning av kundbasen. Deltagarantalet i tillställningar har ökat vilket i sin tur gett fler uppdrag.

Viexpo är nu bättre än tidigare rustat för framtiden. NordicHub är inte längre ett begrepp utan det har fått ett innehåll som gjort att kunder i andra delar av Finland än bara de österbottniska landskapen fått upp ögonen för att Viexpo är en viktig bro ut till den nordiska marknaden.”

Jarl Sundqvist
Styrelsens ordförande


Årsberättelse 2020

Öppna pdf-filen för att läsa årsberättelsen.

År 2020 var Andelslaget Viexpos 51. verksamhetsår.

Enligt medlemsregistret hade andelslaget 197 aktiva medlemmar i slutet av 2020, och de hade 248 andelar. Under 2020 registrerades 11 nya medlemmar.

Ordinarie andelsstämma hölls 11.5.2020 i Jakobstad. Det erbjöds också möjligt att delta i mötet på distans.

Styrelsen samlades för möte 5 gånger under 2020. Ett av dessa möten var strategimöte.

Viexpos personal består av nio experter. Vi hade också hjälp av 6 praktikanter under året.

Under 2020 hade vi kontakt med företagen per telefon, e-post eller möte sammanlagt 3200 gånger.

Viexpo arrangerade under år 2020 sammanlagt 35 olika evenemang med 1640 deltagare.

Traditionen fortsatte också under 2020 när vi utnämnde PaaPii Design som företag och Mathias Lindström som person som Viexpos exportambassadörer.

Omsättningen för år 2020 var 310.164,69 euro. Verksamhetens övriga intäkter består av statsstödet på 360.000,00 euro, kommunernas stöd på 113.262,60 euro, andra intäkter på 2.400,00 euro.

Viexpo har noggrant följt ekonomin under hela året och vidtagit snabbt åtgärder vid behov. Målet har varit att se till att situationen från tidigare år inte upprepas. Oavsett ett svårt år har vi lyckats anpassa verksamheten så att resultatet är mycket nära noll.