Marknaderna i Ryssland och Kina intresserar Viexpos kundföretag

Marknaderna i Ryssland och Kina intresserar Viexpos kundföretag

Martina Buss

 

Viexpo gjorde en enkätundersökning om marknaderna i Ryssland och Kina bland sina kundföretag under sommaren 2018. Undersökningen förverkligades i samarbete med NTM-centralen i Österbotten och Vasa universitet. Målsättningen med undersökningen var å ena sidan att utreda den ryska handelns nuläge, utmaningar och planering hos företag som verkar i de österbottniska landskapen, och å andra sidan bättre tillmötesgå de österbottniska företagens intressen och behov beträffande den kinesiska marknaden.

När det gäller den ryska marknaden använde man sig av enkätens resultat för att utveckla företagens internationaliseringstjänster i regionen, särskilt i samarbete med Finsk-ryska handelskammaren. Enkätens resultat  användes för att utveckla samarbetsformer och vid planeringen av den roadshow för rysk handel som arrangerades på hösten.

Med enkäten försöker vi också bättre tillmötesgå de österbottniska företagens behov beträffande den kinesiska marknaden och lägga grunden för seminariet Pohjanmaan kautta som arrangeras i oktober, där vi diskuterar våra starka sidor i den globala handeln.

 

SMF-företag med tillväxtambitioner

Enkäten besvarades av sammanlagt 22 representanter för företagen. Ca hälften av företagen kommer från de österbottniska landskapen och hälften från övriga Finland. Vi fick svar från företag i Kymmenedalen, Nordkarelen, Mellersta Finland och Helsingfors. Största delen av företagen verkar inom industribranschen. I synnerhet metallbranschen var väl representerad. Dessutom representerade flera företag livsmedelsbranschen, maskintillverkningsbranschen och energibranschen. Dessutom fick vi svar från jord- och skogsbruksbranschen, finansieringsbranschen och trä/kemi branschen. Största delen av företagen var SMF-företag. Enbart ett företag hade mera än 250 arbetstagare. 11 företag var mikroföretag och 6 små företag.

 

Andel av försäljning till utlandet i företagen var mindre än 10% i hälften av företagen. I sex företag utgjorde andelen av försäljning till utlandet dock över 50%. I fem företag utgjorde denna försäljning 10–50%.

Företagen hade möjlighet att ange alla sina exportmarknader i enkäten. Alla de för Finland typiska exportmarknaderna kom fram i undersökningen. I enlighet med förväntningarna hade företagen mest export till Sverige, Tyskland och Estland. Dessutom hade flera företag export till USA, Ryssland, Nederländerna, Kina, Frankrike, Polen och Britannien. Andra centrala exportområden som nämndes var Norge, Danmark, Belgien, Spanien, Korea, Sydkorea, Japan och Italien. De kontinenter som nämndes var Mellanöstern, Afrika och Asien.

12 av företagen hade också angett vilka som är deras viktigaste marknadsområden. Ryssland, Kina och Estland har alla ställts först i två av företagen. Sverige, Tyskland, USA, Polen och Afrika/Asien/Mellanöstern i ett företag var.

Företagen anser att betydelsen av deras viktigaste marknadsområden kommer att förbli den samma eller att den kommer att växa i framtiden. I synnerhet den svenska marknadens betydelse förväntas växa i framtiden. Tillväxt förväntas också angående marknaderna i Tyskland, Ryssland och Estland. Mycket kraftig tillväxt förutses angående marknaderna i Kina, Ryssland, Sverige, Polen samt Afrika och Mellanöstern.

Alla företag som besvarade enkäten ansåg sig antingen sträva efter tillväxt enligt möjligheter eller kraftig tillväxt.

 

På olika sätt med på marknaderna i Ryssland

På frågor om den ryska marknaden svarade drygt 2/3 företag. Av de som besvarade frågorna hade åtta företag export till Ryssland, fem företag annan verksamhet i Ryssland och två företag import från Ryssland. Fem företag berättade att de inte opererade i Ryssland och hade inga planer att påbörja sådant. All verksamhet i Ryssland hade i företagen börjat främst på 2000-talet, enbart två företag hade verksamhet redan på 1970 och 80-talet.

Största delen av verksamheten är direkt export. Därtill förekommer gemensam export och underleverans samt egen försäljningsenhet eller representant i Ryssland. Annan verksamhet kan vara stöd för lokalt kunnande, licensering eller arbetstagare som kan ryska.

Största delen av företagen har deltagit t.ex. i mässor, utställningar eller exportfrämjande resor till Ryssland. De har främst arrangerat dem själva, men fyra företag nämner evenemang eller resor som arrangerats av Finpro/Business Finland/Team Finland, ett företag evenemang eller resor som arrangerats av Finsk-ryska handelskammaren och ett evenemang eller resor som arrangerats av Viexpo. Företagen gav exempel på hurdana evenemang eller resor som skulle intressera dem.

 

De utmaningar som företagen framhävde angående den ryska marknaden var föränderliga bestämmelser, rubelns kursfluktuation och förtullning. Flera nämnde också byråkrati och korruption, gynnande av lokala aktörer och kunder. Härtill hade företagen nämnt kulturella skillnader, kommunikation och finansiering. Enstaka markeringar fanns också gällande gränsverksamhet, transport och logistik, nätverk, personal, språkkunskaper, förutfattade uppfattningar, efterfrågan, konkurrens samt återföring av medel till hemlandet, kopiering och exportbegränsningar. Två företag anser att det inte har funnits större utmaningar.

När det gäller den ryska marknaden, har företagen som besvarade enkäten önskat få hjälp med att hitta samarbetspartners och kontakta dem. Även hjälp när det gäller stöd och finansiering samt lagstiftningen skulle gärna tas emot. Företagen lyfte även fram behovet av grundläggande rådgivning och sparring. Ett företag önskade få hjälp med att utarbeta en övergripande internationaliseringsplan. Företagen nämner att de skulle önska få hjälp när det gäller språket och avtalskulturen samt etableringsmöjligheterna.

 

Intresse för marknaderna i Kina

De frågor som gällde marknaderna i Kina besvarades också av ca 2/3 företag. Två av företagen hade export till Kina, tre företag hade annan verksamhet i Kina och tre företag hade import från Kina. Nio företag berättade att de inte hade verksamhet i Kina och hade inte heller planer att påbörja det. All verksamhet som företagen hade i Kina har börjat under 2000-talet eller vid sekelskiftet.

Största delen av verksamheten är direkt export. Härtill förekommer underleverans och gemensam export. Andra verksamhetsformer är licensering och konsultering samt import av egen komponent.

De flesta företagen har inte deltagit mässor, utställningar eller exportfrämjande resor i Kina. Fyra företag har dock själv arrangerat deltagandet till ett evenemang eller resa och två har deltagit i ett evenemang eller en resa arrangerat av Viexpo. Ett företag nämner evenemang och resor arrangerade av Finpro/Business Finland/Team Finland. Företagen berättade också hurdana resor och evenemang som skulle intressera dem.

Som utmaningar när det gäller marknaderna i Kina lyftes finansiering, transport och logistik, nätverk, kulturella skillnader och kunder fram. Enskilda kommentarer gällde föränderliga bestämmelser, förtullning, valutakursfluktuation, relationerna till myndigheterna, gynnande av lokala aktörer och konkurrens. Dessutom nämnde företagen den billiga arbetskraften i Kina, kopiering samt avtalen och deras giltighet. Tre företag anser att det inte har funnits större utmaningar.

När det gäller marknaderna i Kina, har företagen som besvarade enkäten främst önskat få hjälp med att hitta samarbetspartners och kontakta dem samt med stöd och finansiering. Företagen lyfte även fram behovet av grundläggande rådgivning och sparring. Företag nämnde också behovet av hjälp när det gäller marknadsundersökningar, lagstiftning, affärskultur, slutande av kontrakt och intern kontroll samt med att utarbeta en övergripande internationaliseringsplan.

 

Tips och tack

Företagen gav också tips på vilka vägar de gått för att komma med in på marknaderna i Ryssland och Kina, hurdana närverk de har och vilka de ännu skulle önska sig. De berättade också hur de funnit sina nätverk och kontakter. De existerade kontakterna och nätverkens betydelse kan inte underskattas. Härtill ansågs samarbetsparter och bl.a. mässor och andra evenemang som viktiga. Företagen lyfte också fram konsulternas betydelse samt deras marknadskännedom och nätverk, vilket bör beaktas vid rekrytering.

I enkäten nämndes olika instanser som kan vara till hjälp i företagens internationalisering. De tjänster som nämndes var den Finsk-ryska handelskammarens tjänster, den Finsk-kinesiska handelskammarens tjänster, Viexpos tjänster, Business Finlands tjänster (med räknat bl.a. tidigare Tekes och Finpros tjänster), NMT-centralens utvecklings- och internationaliseringstjänster Företagskonsulttjänster, Finnveras finansieringstjänster, de kommunala utvecklingsbolagens/kommunernas tjänster för näringsverksamhet och Ambassadernas tjänster. Alla dessa instanser var bekanta för åtminstone något företag och några hade även använt sig av tjänsterna. Flera av företagen hade inte använt sig av tjänsterna även om de kände till dem. För många företag var tjänsterna inte alls bekanta.

Företagen ville skilt nämna att de önskade mera information om Ryssland och om en basredogörelse om utmaningarna när det gäller vissa produkter och vissa länder. Härtill fick Viexpo tack för sitt partnerskap.

 

Vi tackar alla som besvarat enkäten och gett oss värdefull information!